Banner med tegning af et udvalg af kommunens forskellige personalegrupper

Personalepolitikken er det fundament,der kendetegner Frederikshavn Kommune som arbejdsplads

Frederikshavn Kommunes personalepolitik beskriver de personalepolitiske forhold, der gælder for alle ansatte. Personalepolitikken skal være med til at skabe en fælles identitet, der bidrager til et stærkt samspil på tværs af funktioner og geografier.

Det er Frederikshavn Kommunes ambition, at vi som organisation hele tiden udfordrer os selv og bliver udfordret udefra. Vi skal yde vores bedste, og vi skal udvikle vores evne til at se på hverdagen og vores opgaver på nye måder.

Vores opgaver løses gennem konstruktivt samarbejde i en åben og tillidsfuld dialog på alle niveauer og på tværs af kommunens organisation.

Vi skal være åbne for nye udfordringer og turde prøve nye ting af. Derfor skal vi også tilrettelægge og organisere vores daglige arbejde, så det understøtter lyst og interesse til at medvirke til fortsat udvikling og omstilling af os selv og vores organisation. Vi skal sikre de bedste vilkår for vores fælles arbejdsmiljø. Derfor er arbejdet med arbejdsmiljøet højt prioriteret.

Personalepolitikken skal ses i tæt sammenhæng med Frederikshavn Kommunes ledelsesgrundlag, som består af De 8 fokuspunkter og De 5 ledelsesgreb.

De 5 ledelsesgreb formulerer klare krav og forventninger til lederrollen og ledelsesgerningen, mens De 8 fokuspunkter formulerer krav og forventninger til den samlede organisation. Det vil sige til både medarbejdere og ledere i forhold til den måde, hvorpå vi løser vores opgaver.

De 5 ledelsesgreb

 1. Fremtidens muligheder
 2. Organisationen i spil
 3. Vi kan selv, men ikke alene
 4. Selvledelse med retning
 5. Mod til handling

De 8 fokuspunkter

 1. Borgernes selvhjulpenhed i centrum og netværk i spil
 2. Robuste mennesker
 3. Mere for mindre
 4. Styrken ligger i evnen til at opbygge relationer
 5. Udsyn og nysyn
 6. Effektiv værdiskabelse
 7. Kommunens som garant for mennesker og miljø
 8. Stærkt lokalsamfund

Se illustration af "De 8 + De 5"

Denne version er godkendt af HovedMED den 20. juni 2019.

HovedMED har kompetencen til at foretage mindre ændringer af Frederikshavn Kommunes personalepolitikker, hvis ændringerne kan foretages inden for budgetrammen på området. Væsentlige ændringer behandles politisk, jf. den til enhver tid gældende kompetenceplan.
HovedMED 24. oktober 2013, Frederikshavn Byråd 27. november 2013.

Det er afgørende for Frederikshavn Kommune at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og ledere

Fokus på at skabe gode rammer og arbejdsforhold er et væsentlig element i den attraktive arbejdsplads. Gennem tiltrækning og fastholdelse skaber vi ved- varende muligheder for bosætning og vækst i kommunen.

Alle ansatte i Frederikshavn Kommune er værdifulde, og sammen skal vi bringe Frederikshavn Kommune ind i fremtidens velfærdssamfund
Vi tror på, at en åbenhed om hvilke kvalifikationer, indsatser og resultater, der kan udløse lønforbedringer, er med til at realisere arbejdspladsens mål
I Frederikshavn Kommune ser vi erfarne medarbejdere med stor viden som et vigtigt aktiv, kommunen ikke kan undvære

De bedste rammer

I Frederikshavn Kommune tror vi på, at vi skaber de bedste rammer ved at behandle hinanden individuelt på baggrund af den enkeltes kompetencer, livssituation og potentialer. Vi vil ikke alene respektere individuelle behov, vi vil også bruge det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores opgaver endnu bedre. Vi ser forskellighed og mangfoldighed som en styrke og berigelse, der giver os større udsyn og bredde i måden, vi ser vores opgaver på. Her er ligestilling og ligeværd en selvfølgelighed.

I Frederikshavn Kommune er lønnen med til, at det er muligt at tiltrække og fastholde kvalificerede ansatte. De lønpolitiske muligheder skal bruges aktivt til at fremme målsætningerne for den enkelte arbejdsplads og for kommunens samlede virke. Løndannelsen skal være dynamisk og fleksibel, så lønnen afspejler den enkeltes ansvar, indsats, kvalifikationer og resultater. Løndannelsen skal være  åben  og  synlig, så det er tydeligt, hvilke kvalifikationer, indsatser og resultater, der kan udløse lønforbedringer. Løndannelsen skal være med til at styrke nytænkning, udvikling og tværfaglighed.

Gennem seniorordninger ønsker vi at fastholde kompetente medarbejderes motivation og engage- ment også i deres senkarriere. En seniorordning kan forhandles individuelt, hvor ordningen skal være med til at udvikle, fastholde og give mulighed for nedtrapning af arbejdslivet. Det er et succeskriterium, at den enkelte ordning er til gavn for både medarbejderen og for Frederikshavn Kommune.

Forandring og udvikling er et vilkår for alle - både nu og i fremtiden

Frederikshavn Kommune skal også fremover  være en dynamisk organisation, der ser fremtidens muligheder i god tid og spiller en synlig rolle lokalt, regionalt, nationalt og globalt.

Kompetenceudvikling, gode uddannelsesmuligheder, udfordrende arbejdsopgaver og læring i praksis er kodeordene for udviklingen af det råstof, som driver organisationen - nemlig medarbejderne og lederne
I Frederikshavn Kommune sætter vi organisationen i spil som en sum af muligheder, hvor vi stræber efter at skabe et åbent og dynamisk læringsmiljø på tværs af vores kommunale organisation
Vi har en tro på at ved at skabe rammer og rum for selvledelse med tydelig retning, så agerer organisationen med vilje og lyst til at skabe situationsbestemte løsninger, der virker

De bedste resultater

I Frederikshavn Kommune tror vi på, at de bedste resultater går hånd i hånd med faglig og personlig udvikling - og vi tror på, at udvikling giver et grundlag for, at vi som medarbejdere og ledere kan handle effektivt på et fagligt niveau og fleksibelt over for borgere, politikere og hinanden. 

Vi skal derfor sørge for, at alle får de bedste muligheder for at udvikle deres evner og kompetencer for kommunens bedste. Vi vægter både faglige, personlige og sociale kompetencer højt. 

Kompetencer skal altid ses i sammenhæng med hvilke opgaver, der skal løses, og i relation til de mennesker opgaverne skal løses sammen med og for. Kompetenceudvikling er således de aktiviteter og indsatser, der kvalificerer os til at løse vores opgaver.

I Frederikshavn Kommune har vi en tro på, at kompetenceudvikling er med til at skabe gode og trygge rammer, så den ansatte yder sit bedste, viser selvstændighed, personligt initiativ og engagement. 

Fokus på strategisk kompetenceudvikling skal i Frederikshavn Kommune være med til at sikre, at alle medarbejdere og ledere holder sig ajour på sit fag- område. Vi har modet til at undersøge nye metoder og tilgange samt viden om, hvad der virker i praksis og skaber effekt.

 

Sundhed er en ressource, både for den enkelte og for arbejdspladsen

I Frederikshavn Kommune vil vi have arbejdspladser, hvor sundhed, trivsel og arbejdsmiljø prioriteres højt, og det er vores ambition, at vi som medarbejdere og ledere hele tiden sætter nye mål, der kan forbedre vores fælles arbejdsmiljø og individuelle trivsel og sundhed. 

Vi ønsker en tillidsfuld dialog omkring sundhed, der skaber rum og plads for den enkelte med respekt for forskellighed.

MED-organisationen og den enkelte arbejdsplads er omdrejningspunktet for arbejdet med trivsel og sundhedsfremme 
Medarbejderne er arbejdspladsens vigtigste ressource. Sygefraværsindsatsen i Frederikshavn Kommune har fokus på både fravær og tilstedeværelse.
Forebyggelse, relationspleje, muligheder, fastholdelse og fremdrift er udgangspunktet for vores holdning til sygefravær

Den sunde arbejdsplads

Sundhed, trivsel og sikkerhed er mere end blot fraværet af sygdom og arbejdsskader. Den sunde arbejdsplads handler om ”det hele menneske” - om både fysisk og mental sundhed, om tryghed og om udfoldelsesmuligheder i arbejdslivet.

Som arbejdsplads stræber vi hele tiden efter at udvikle jobs og arbejdsforhold, hvor den enkelte trives og er i stand til at løse opgaverne i en kompleks og foranderlig hverdag.

Vi drager omsorg for den medarbejder, der bliver ramt af sygdom, og samtidig sikrer vi det fornødne fokus på arbejdspladsens øvrige medarbejdere.

Sygefraværsindsatsen indeholder mange facetter og håndteres i praksis i henhold til sygefraværsmodellen 1-5-14. Læs mere om sygefraværsmodellen på Samarbejdsportalen.

Ved løbende at sætte trivsel, arbejdsglæde, meningsfuldhed og arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen styrker vi nærværet.<

Vi vægter den forebyggende indsats højt.

Trivsels- og sundhedsfremmegruppen understøtter med forskellige tiltag den sunde arbejdsplads