Regnskab 2019

Når man står med et årsregnskab, så minder det på mange måder om en nytårsaften. Man ser tilbage på det år, der er gået; hvad gik godt? Hvad skal man måske rette op på i det kommende år? Et regnskab er selvfølgelig tal, men et regnskab er også tid til at følge op på de mål, som man satte sig for året.

Når vi som politikere vedtager et budget, så er det udtryk for mere end økonomi – vi sætter også mål og retning for kommunens udvikling. Selvfølgelig sætter vi også mål for økonomien og fastlægger de økonomiske rammer.

Vi har igennem flere år haft tre overordnede målsætninger
for vores budgetlægning:

 1. Overskud på ordinær drift på 150 mio. kr.
 2. Kassefinansieret anlæg på 80 mio. kr.
 3. Gennemsnitlig likviditet på min. 80 mio. kr.


Når vi kigger på regnskabet for 2019, kan vi konstatere, at de tre målsætninger er overholdt.

Målet om overskud på ordinær drift er ikke udtryk for, at kommunen hvert år skal lægge 150 mio. kr. i kassen. Overskuddet skal have en størrelse, så det kan dække udgifterne til kassefinansieret anlæg og afdrag på lån, og dette mål er opfyldt i 2019.


I 2019 var arbejdsmarkedsområdet fortsat særligt udfordret. Det betød, at vi i Byrådet måtte give en tillægsbevilling i december på 29,2 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget. Der har i udvalget og i Center for Arbejdsmarked været arbejdet ihærdigt med udfordringerne året igennem. Selvom vi har brug for en mere fair kompensation fra staten i forhold til de udgifter på området, som vi rent faktisk ser i Frederikshavn Kommune, så er vi også nødt til at arbejde med området selv. Der er således en helt ny organisering på vej på området i 2020. Men vi har også brug for, at vores virksomheder
hjælper til; ansætter eller undlader de fyringer, de kan - også i disse tider, som er svære for erhvervene. Vi må stå sammen.

Center for Familie har gennem flere år været udfordret på budgetoverholdelsen, og der har i det lys været foretaget en gennemgribende belysning af området,som resulterede i 18 indsatser. I 2019 begynder vi for alvor at se resultater af indsatserne. Kurven synes at være knækket, og årets  regnskabsresultat lever op til de forventninger, som centret har haft i løbet af året. Der er stadig noget at arbejde med, men det går den rigtige vej.

Vi har som borgere og politikere ofte fokus på de store projekter; havneudvidelser, byggeri af en ny daginstitution osv. Men engang imellem skal vi måske også minde os selv og hinanden om alle de opgaver, som kommunens dygtige medarbejdere løser i dagligdagen – uden at det giver store armbevægelser i budgettet eller særlig opmærksomhed. Så lige et par facts om, hvad kommunens borgere bl.a. har fået for de penge, som kommunen
har brugt i 2019:

 • Undervisning af flere end 6.600 elever
  (inkl. tilskud til elever på privat-, fri- og efterskoler)
 • Over 9.500 timer pr. uge leveret fra hjemmeplejen til
  vores ældre og svageste borgere
 • Specialiserede botilbud til 350 borgere inden for handicap-,
  psykiatri- og udsatteområdet
 • Gennemført over 3.100 træningsforløb (heraf langt hovedparten genoptræning)
 • Gennemført næsten 2.200 livsstilsforløb med fokus på
  kost, sundhed, rygestop og inkontinens
 • Spædbørns- og småbørnssundhedspleje til 465 familier
 • Sikre forsørgelsesgrundlaget gennem overførselsindkomster for 7.500 borgere.
 • Lovpligtigt vedligehold af kommunens 300 km. offentlige vandløb


Ovenstående er bare nogle ganske få eksempler på den brede vifte af kommunale tilbud og opgaver, som hver evig eneste dag leveres af Frederikshavn Kommune.

I denne årsberetning og det medfølgende bilag kan du få et detaljeret indblik i, hvordan vi har anvendt 4,1 mia. kr. i Frederikshavn Kommune i 2019.

God læselyst!

Birgit S. Hansen
Borgmester

De 3 økonomiske målsætninger

 1. Overskud på ordinær drift på 178,1 mio. kr. (målsætning på 150 mio. kr.)
 2. Kassefinansierede anlægsudgifter på 680,3 mio. kr. (målsætningen er på 80 mio. kr.)
 3. Den gennemsnitlige likviditet på 203,6 mio. kr. (målsætningen er min. 80 mio. kr.

Gennemsnitslikviditet

Gennemsnitslikviditeten er den likviditet, som gennemsnitligt har været til rådighed for kommunen gennem de seneste 365 dage.

En kommunes gennemsnitslikviditet må ikke blive negativ og kommunen bliver kontaktet af Økonomi- og Indenrigsministeriet,  hvis gennemsnitslikviditeten kommer under 1.000 kr. pr. indbygger svarende til 60,0 mio. kr. i Frederikshavn Kommune.

KL anbefaler en gennemsnitsbeholdning for en kommune som Frederikshavn Kommune på ca. 156 mio. kr.

I 2019 var 98 mio. kr. af kassebeholdningen at betragte som reserveret til finansiering af overførte beløb fra 2018. Herudover er 12,5 mio. kr. reserveret til betaling af afgift til staten vedrørende kommunens salg af sin aktieandel i HMN Gasnet P/S.

Gennem de senere år har udvidelserne af havnene i Skagen og Frederikshavn fyldt meget – og med god grund. Der er investeret massivt og strategisk i vores havne, fordi vi har ønsket at udbygge vores position på det maritime felt.

Det maritime område er ”kerneland” for Frederikshavn Kommune – det er en del af vores DNA. Det er ikke uden grund, at vi kalder os ”Det Blå Danmark” – for det passer!

I Skagen har vi Danmarks største fiskerihavn samtidig, og der er også godt gang i industrien og krydstogtsturismen. I Frederikshavn har vi ud over vores civile havn med bl.a. værftsindustri også flådestationen. Danmarks ansigt mod havet er Frederikshavn Kommune.

På havnen i Frederikshavn kunne vi i 2019 byde velkommen til Modern American Recycling Services (M.A.R.S) – verdens første genbrugsværft. Værftet er specialbygget med fokus på bæredygtig genanvendelse og havde ved indvielsen i september 2019 besøg af udenrigsminister Jeppe Kofod.

M.A.R.S består af et 290.000 m2 stort genanvendelsesområde og værftet vil, når det i fuld drift, beskæftige 200 medarbejdere.

Udvidelsen af Frederikshavn Havn var bl.a. med til at skabe plads til M.A.R.S, og vi er løbende nødt til at udvikle vores havnefaciliteter, hvis vi skal bevare vores position som frontløbere på det maritime område.

Det er så ekstra positivt, når en virksomhed, som netop også har fokus på klima og bæredygtighed, etablerer sig i vores klimakommune. Når vi kan kombinere maritim industri med klimaindsats, genanvendelse og nye arbejdspladser, så er der et rigtig godt match. Vi tænker grønt i ”Det Blå Danmark”.

Skattefinansierede driftsudgifter

Frederikshavn Kommunes skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 3,9 mia. kr. i 2019. Det er kommunens 8 udvalg som i praksis afholder udgifterne (”Pulje til reservation af servicerammen” er en særskilt bevilling under Økonomiudvalget).

Driftsudgifter(netto) fordelt på udvalg (mio. kr.)

 • Arbejdsmarkedsudvalget: 996,1
 • Børne- og Ungdomsudvalget: 836,5
 • Kultur- og Fritidsudvalget: 234,3
 • Plan- og Miljøudvalget: 0,2
 • Socialudvalget: 910,3
 • Sundhedsudvalget: 392,0
 • Teknisk Udvalg: 61,8
 • Økonomiudvalget: 471,0

Mindreforbrug

For den skattefinansierede drift er der tale om et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget svarende til 0,2%, når der ikke medtages mer- og mindreforbrug fra tidligere år.

Som det fremgår, er der mindreforbrug på 6 bevillingsområder og merforbrug på tre områder i forhold til de korrigerede driftsbudgetter (ekskl. mer- og mindreforbrug fra tidligere år).

En nærmere gennemgang af udvalgenes forbrug og den leverede service i 2019 kan findes i ”Bilag til årsberetning 2019”

Mer-/mindreforbrug fordelt 
på udvalg (1.000 kr.)

(Eksklusiv mer-/mindreforbrug fra tidligere år. Minus angiver et mindreforbrug)

 • Arbejdsmarkedsudvalget: 5.435
 • Børne- og Ungdomsudvalget: -2.740
 • Kultur- og Fritidsudvalget: -844
 • Plan- og Miljøudvalget: 242
 • Socialudvalget: -4.028
 • Sundhedsudvalget: -2.329
 • Teknisk Udvalg: -4.770
 • Økonomiudvalget: -5.490
 • Pulje til reservation af servicerammen: -1.106

Serviceudgifter

På driftssiden er der særligt fokus på kommunernes serviceudgifter, hvor kommunerne risikerer, at der kan iværksættes sanktioner over for  kommunerne.

Frederikshavn Kommune har et forbrug på serviceudgifter i 2019 på 2.660,6 mio. kr., mens den korrigerede ramme er opgjort til 2.678,4 mio. kr., og således et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 17,8 mio. kr.

KL har oplyst, at de foreløbige opgørelser af kommunernes regnskaber ikke tyder på, at kommunerne samlet set overskrider servicerammen.

Der forventes således ikke sanktioner overfor kommunerne vedrørende regnskab 2019 for serviceudgifterne.

Serviceudgifter (i mio. kr.)

 • Korrigeret serviceramme: 2.678,4
 • Regnskab 2019: 2.660,6
 • Korrigeret budget 2019: 2.676,3

 

Frederikshavn Kommune er en turistkommune. Badestrande samt krydstogts- og færgetrafik er nogle af de faktorer, som hvert år tiltrækker i omegnen af 2 millioner turister og bidrager med en omsætning på cirka 3 milliarder kroner. Vi er en populær destination for både endags- og flerdagsturister, men vi arbejder kontinuerligt med at styrke turismen på flere fronter, for vi ved godt, at det kræver strategiske tiltag for at tiltrække og holde på vores turister.

I 2019 blev det besluttet, at Frederikshavn Kommune i samarbejde med Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommuner vil etablere et fælles nordøstligt destinationsselskab. Der bliver tale om et af Danmarks største destinationsselskaber, hvilket giver de fire kommuner mulighed for at stå stærkt i forhold til markedsføring og turistfremme.

De fire kommuner har en lang række fællestræk, hvor der bl.a. satses på kyst-, natur-, krydstogt-, by- samt mødeturisme. Destinationsselskabet vil give mulighed for, at der kan skabes en fælles synergi mellem de deltagende kommuner og vores turismestrategier.

Der er en stærk bevidsthed om de forskelle og ligheder, der er mellem de typer af turisme, som er mest udbredt i kommunerne. Kombineret med en bevidsthed om, at en amerikansk turist, som bor på hotel i Aalborg, ikke lader sig begrænse af kommunegrænser; en tur til Læsø Saltsyderi kan sagtens kombineres med et besøg på Skagens Museum og en god frokost i Skagen.

Det nye destinationsselskab forventes at være i fuld drift i 2021. Fra efteråret 2019 og videre gennem 2020 vil den midlertidige bestyrelse, bestående af borgmestre og kommunaldirektører fra de fire kommuner, arbejde på at få organisationen og strukturen endeligt på plads.

Kommunens Ejendomscenter har ansvaret for drift og vedligehold af 270.000 m2 kommunale ejendomme fordelt på ca. 370 bygninger.

Vi prioriterer naturligvis indsatsen ud fra en helhedsvurdering – herunder også den økonomi, der er til rådighed. Men vi prioriterer også, at vi tænker i klimaløsninger.

Frederikshavn Kommune blev i 2007 Danmarks første klimakommune – længe før det blev moderne. Vi har løbende arbejdet med energioptimering af vores bygningsmasse, og 2019 har ikke været nogen undtagelse.

Ud over det helt åbenlyse, at vi alle er nødt til at bidrage til at bekæmpe klimaforandringer, så kan det faktisk også betale sig set fra et økonomisk perspektiv.

Hver gang vi sætter en byggeopgave i gang, undersøger vi samtidig, om der kan reduceres i energiforbruget i bygningen. Ofte er det en øvelse, der giver pote – og som både reducerer vores klimaaftryk og samtidig giver os økonomiske gevinster på sigt.

2019 har vi bl.a.:

 • Udskiftet ventilationsanlæg i Frederikshavn Svømmehal. Projektet blev påbegyndt i 2018, hvor de gamle ventilationsanlæg udskiftes med ét nyt og moderne anlæg. Det nye anlæg giver både bedre komfort og et lavere energiforbrug
 • Installeret hybridanlæg på Ravnshøj Skoleafdeling. Den gamle gaskedel blev udskiftet med en ny hybridløsning, der består af både gaskedel og to luft-til-vand-varmepumper. Energibesparelsen løber op i ca. 516.000 kWh pr. år. Hybridløsningen gør det samtidig muligt at producere varme på varmepumperne via et solcelleanlæg eller via gaskedelen, når solen ikke skinner
 • Forberedt installation af hybridanlæg i Børnehaven Pilekrattet. Her gør vi klar til at installere et nyt hybridanlæg – og udskifte to gamle ventilationsanlæg med ét nyt for at sikre børn og personale bedre indeklima. Børnehaven blev også før opvarmet via et hybridanlæg, og derfor er det især det nye ventilationsanlæg, der giver energibesparelsen på knapt 30.000 kWh pr. år
 • Konverteret Bangsbo Museum fra naturgasopvarmet til opvarmet med fjernvarme. Dette resulterer i, at bygningen fremover leverer et bedre klimaaftryk med en lavere CO2 belastning end tidligere.

Frederikshavn Kommune havde i 2019 et korrigeret budget på anlæg på netto 121,3 mio. kr.

På anlægssiden er der tale om et samlet mindreforbrug på 19,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 16,3 % af korrigeret budget. Der er mindreforbrug på samtlige udvalgsområder dog er der på grund af forskydninger mellem flere regnskabsår et merforbrug under Plan- og Miljøudvalget.

Det er ikke usædvanligt, at der mellem to regnskabsår kan være store udsving på anlæg. Ofte er der tale om større projekter, som ikke nødvendigvis kan planlægges og gennemføres inden for ét regnskabsår. Der vil således ofte være rådighedsbeløb og bevillinger, som skubbes mellem årene. I forbindelse med overførslerne fra 2018 til 2019 blev der således overført 43,9 mio. kr. på anlægsområdet.

De samlede anlægsindtægter udgør i 2019 15,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 10,7 mio. kr. Der er solgt grunde og bygninger for 5,2 mio. kr., hvilket er det dobbelte af de oprindeligt budgetterede 2,6 mio. kr.


De øvrige anlægsindtægter udgør 10,2 mio. kr. og vedrører bl.a. fondstilskud til renovering af Solnedgangspladsen i Skagen på 5,7 mio. kr. (efter afregning af afgift til staten), tilskud fra staten på 2,1 mio. kr. vedrørende byfornyelsesprojektet Frederikshavn Midtby og tilskud fra staten på 0,9 mio. kr. til nedrivning af nedrivningsegnede bygninger i landdistrikterne.

De 5 største anlægsprojekter 
(i mio. kr.)

 1. Vejvedligeholdelse: 31,9
 2. Bygningsvedligeholdelse: 20,4
 3. Solnedgangsplads: 6,0
 4. Områdefornyelse i Frederikshavn midtby: 5,8 
 5. Energirenoveringer: 4,3

Anlægsbudget 2019 fordelt på udvalg i mio. kr.

Økonomiudvalget:

Budget: 58,0
- heraf lånefinansieret: 24,7

Regnskab:41,6
- heraf lånefinansieret: 17,7

Socialudvalget:

Budget: 2,4
- heraf lånefinansieret: 0,3

Regnskab: 1,4
- heraf lånefinansieret: 0,5


Børne- og Ungdomsudvalget:

Budget: 6,7
- heraf lånefinansieret: 3,5

Regnskab: 6,4
- heraf lånefinansieret: 5,1


Kultur- og Fritidsudvalget:

Budget: 4,7

Regnskab: 4,0


Teknisk Udvalg:

Budget: 49,2
- heraf lånefinansieret: 3,7

regnskab:46,6
- heraf lånefinansieret: 13,1

 

Plan- og Miljøudvalget:

Budget: 0,2
Regnskab: 1,4

 

Renter, afdrag og gæld

I 2019 er der betalt afdrag på kommunens gæld for 77,5 mio. kr. og der er optaget lån for 65,2 mio. kr.

I regnskabsåret 2019 er Frederikshavn Kommunes samlede lånegæld nedbragt med 12,1 mio. kr. Med udgangen af 2019 var kommunens samlede langfristede gæld på 1.113,1 mio. kr.

Kommunen solgte i 2019 sine aktier HMN Gasnet P/S. Samlet set har salget betydet en indtægt på 62,8 mio. kr. I 2020 skal der afregnes 12,5 mio. kr. i afgift til staten af beløbet.

Finansiering

Kommunens finansiering af nettoudgifterne; drift, anlæg, renter og lån sker gennem indtægter fra skatter og tilskud/udligning.

De samlede skatteindtægter på 2.775,9 mio. kr. ligger 3,0 mio. kr. under korrigeret budget, som primært skyldes lavere
indtægter fra grundskyld.


Indtægterne fra tilskud- og udligning (inkl. momsrefusion) udgør 1.276,9 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end korrigeret budget. Den primære årsag er en højere momsrefusion end budgetteret.

Langfristet gæld og dens udvikling i 2019 (mio. kr.)

Primo 2019: 1.125,2

Ultimo 2019: 1.113,1

Afvikling: 12,1 

Det samlede resultat af året blev en opsparing til kassen på 10,4 mio. kr. mod et korrigeret budget som udviste et forbrug af kassen på 17,6 mio. kr.

Efter regnskabsåret er afsluttet, så er der imidlertid en række forhold fra regnskab 2019, som vil påvirke kommunens
kassebeholdning i 2020. Særligt kan fremhæves overførslerne til 2020.:

Overførsler til 2020

Ved udgangen af 2019 var der en række mer- og mindreforbrug på drift, anlæg og balanceforskydninger, som hver især påvirkede årets bevægelse på kassen; merforbrugene betød et højere kassetræk og mindreforbrugene et lavere kassetræk, end der ellers ville have været.

I forbindelse med behandlingen af regnskabet for 2019, behandler Byrådet også ansøgning om overførsel af disse mer- og mindreforbrug - se under "Overførsler 2020".

Samlet set behandles der en overførsel og frigivelse til 2020 med et netto beløb på 61,1 mio. kr. fra 2019. Da der er tale om budgetbeløb, som allerede var afsat i 2019, men som ikke blev anvendt, så vil overførslerne til 2020 ikke belaste likviditeten anderledes, end hvis udvalgene havde brugt deres budgetter fuldt ud i 2019.

I forhold til likviditetens størrelse, så betyder de overførte budgetbeløb reelt, at en del af kommunens likviditet er bundet til disse projekter. Overførte mindreforbrug er udtryk for, at der ligger penge i kassen, som skal kunne finansiere et senere forbrug af disse
midler. Overførslen fra 2019 til 2020 betyder således, at 55,3 mio. kr. af kommunens likviditet må betragtes som låst til disse overførte beløb.

Renovering af et vartegn

Frederikshavn Kommune er en af de få kommuner i Danmark, hvor man både kan nyde solopgang og solnedgang over havet inden for kommunegrænsen.

”Solnedgangspladsen” i Gl. Skagen er kendt vidt og bredt. Mange lokale og turister har her nydt de sidste stråler fra solen, inden den røde skive sænker sig i Skagerrak.

Solnedgangspladsen har igennem flere år trængt til reparation. Gennem længere tid var pladsen sågar spærret, indtil pladsen fremstod med sin nye arkitektur.

I august 2019 kunne vi markere genåbningen af Solnedgangspladsen, efter at et givende samarbejde mellem kommune, civilsamfund og fonde gjorde det nye projekt muligt.

Allerede i 2016 vandt arkitektfirmaet Kristine Jensens Tegnestue den udskrevne arkitektkonkurrence med projektet
”Nebensonne”. Der har så været arbejdet med projektet frem til, at genindvielsen kunne finde sted, da projektet var gennemført, i 2019. Selve udførelsen af arbejdet omkring Solnedgangspladsen er udført af den lokale entreprenørvirksomhed Trigon.

Processen er gennemført i tæt samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og grundejerforeningen i Gammel Skagen.

Ud over de ca. 1,6 mio. kr., som kommunen har investeret i projektet, er der ydet tilskud fra Inge og Asker Larsens fond, ENV-fonden og Realdania. Det samlede budget for projektet var på over 9 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen kan udvalgene få overført evt. mer- eller mindreforbrug til efterfølgende år. De beløb, som kan overføres, opgøres efter Frederikshavn Kommunes regler for overførselsadgang.

forbindelse med overførselsadgangen frigives der i alt 21,8 mio. kr. til forbrug på driftssiden i 2020. På anlæg overføres der 19,5 mio. kr. til forbrug i 2020. Ud over de beløb, som fremgår af tabellerne, overføres der 18,0 mio. kr. vedrørende indskud i Landbyggefonden og 1,8 mio. kr. vedrørende en række puljer.

For at se den budgetmæssige virkning af overførslerne fra 2019-2020 henvises til bilaget til årsberetningen side 354.

 

Beløb overført til 2020 (drift -

minus angiver merforbrug i 2019 (beløb er i 1.000 kr.):

Økonomiudvalget: 3.117

Arbejdsmarkedsudvalget: 106

Socialudvalget: 6.105

Sundhedsudvalget: 3.200

Børne- og Ungdomsudvalget: -6.296

Kultur- og Fritidsudvalget: 1.921

Teknisk udvalg: 1.076

Total: 21.882

 

Beløb overført til 2020 (anlæg) -

minus angiver merforbrug i 2019 (beløb er i 1.000 kr.):

Økonomiudvalget: 16.470

Socialudvalget: 1.050

Børne- og Ungdomsudvalget: 296

Kultur- og Fritidsudvalget:673

Teknisk udvalg: 2.209

Plan- og Miljøudvalget: -1.186

Total: 19.511

I 2019 er der et overskud på ordinær drift på 178,1 mio. kr.

Overskuddet på ordinær drift fremkommer ved at tage kommunens indtægter fra skatter og tilskud/udligning fratrukket de samlede nettoudgifter på driften samt udgifterne til renter. Driftsudgifterne er samlet set 7,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Når det samlede overskud på ordinær drift, så er 5,7 mio. kr. lavere end korrigeret budget, skyldes dette, at billedet sløres af, at der på grund af konteringsteknik er en mindreindtægt vedrørende renter på 12,0 mio. kr. Denne afvigelse opstår på grund af en konteringsmæssig forskel mellem regnskab og budget vedrørende kommunens salg af aktier i HMN Gasnet P/S. Afvigelsen opvejes af modsat bevægelse under posten ”Øvrige balanceforskydninger”

De samlede nettoanlægsudgifterne udgjorde 101,5 mio. kr. i 2019. Heraf udgjorde anlægsindtægterne 15,4 mio. kr. mens bruttoanlægsudgiften udgør 116,9 mio. kr. Af bruttoanlægsudgiften er de 80,3 mio. kr. afholdt som kassefinansierede udgifter mens de øvrige 26,6 mio. kr. enten er lånefinansierede (en del af låneoptagelsen er først sket i 2020) eller finansieret ved tilskud.

Målsætningen for anlægsområdet er et kassefinansieret anlægsniveau på 80,0 mio. kr.
Samlet set er nettoanlægsudgifterne 19,8 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det er ikke usædvanligt, at en række anlægsprojekter ikke kan nå at blive gennemført inden for ét regnskabsår, hvilket gør, at der ofte vil være relativt store forskydninger mellem forbrug og budget.

2019 ender med en opsparing til kassen på 10,4 mio. kr. Dette er 28,0 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Udover de allerede nævnte mindreudgifter vedrørende drift og anlæg, så bidrager balanceforskydningerne med et mindreforbrug på 36,0 mio. kr. Dette mindre forbrug skyldes primært, at de midler der er afsat til medinvestering i almene boliger ikke er brugt, samt den allerede nævnte forskydning mellem balanceforskydninger og renter, hvor der er et merforbrug. De almene boligbyggerier vil blive realiseret i de kommende regnskabsår og midlerne vil derfor blive brugt senere.
Endelig er der i 2019 op taget lån for 65,2 mio. kr., hvor der var budgetteret med en låneoptagelse på 88,8 mio. kr.

Resultatopgørelse 2019 

Skematisk oversigt findes på side 15 i pdf-udgaven af Frederikshavn Kommunes regnskab

- minus lig med indtægter, overskud og opsparing.

Skatter

Regnskab: -2.775.934
Korrigeret budget: -2.778.948
Afvigelse: 3.014

Tilskud/udligning

Regnskab: -1.276.902
Korrigeret budget: -1.275.574
Afvigelse: -1.328

Driftsudgifter

Regnskab: 3.902.417
Korrigeret budget: 3.910.337
Afvigelse: -7.919

Renter

Regnskab: -27.646
Korrigeret budget: -39.595
Afvigelse: 11.950

Resultatet af ordinær drift

- minus er enten mindreforbrug eller merindtægt

Regnskab: -178.064
Korrigeret budget: -183.780
Afvigelse: 5.717

Anlæg inkl. salgsindtægter

Regnskab: 101.476
Korrigeret budget: 121.295
Afvigelse: -19.819

Resultatet af det skattefinansierede område

- minus er enten mindreforbrug eller merindtægt

Regnskab:-76.587
Korrigeret budget: -62.486
Afvigelse: -14.102

Resultatet af forsyningsområdet

Regnskab: 708
Korrigeret budget: 190
Afvigelse: 518

Resultatet i alt

- minus er enten mindreforbrug eller merindtægt

Regnskab: -75.879
Korrigeret budget: -62.295
Afvigelse: -13.584

Optagne lån

Regnskab: -65.200
Korrigeret budget: -88.772
Afvigelse: 23.572

Afdrag på lån (langfristet gæld)

Regnskab: 77.462
Korrigeret budget: 79.439
Afvigelse: -1.977

Øvrige balanceforskydninger

Regnskab: 53.226
Korrigeret budget: 89.243
Afvigelse: -36.017

Opsparing til kassen i 2019

Regnskab: -10.391
Korrigeret budget: 17.615
Afvigelse: -28.006

Kontakt

Leif Christensen
Afdelingsleder i Plan og Analyse
Center for Økonomi og Personale

Tlf: (+45) 98 45 86 14
lech@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.