Luftfoto af Sæby Havn

Kære borger i Frederikshavn kommune

For første gang i ny Frederikshavn Kommunes historie står et enigt byråd bag budgettet.

Dermed er vi alle i byrådet fælles om at tage ansvar for budgettets økonomi, og for retningen vores kommune skal udvikle sig i.

2021-budgettet blev indgået i en ny økonomisk virkelighed – det første budget efter en udligningsreform, som betyder, at vi har lidt mere at gøre med i Frederikshavn Kommune. Vi er ikke blevet en rig kommune af udligningsreformen, men vi har fået nye og bedre økonomiske muligheder, end vi havde før reformen.

Et kommunalt budget er mere end tal. Et kommunalt budget er udtryk for prioritering og retning. I  budgettet for 2021 prioriterer vi bl.a. børn, ældre og handicappede, og vi sætter også økonomi af til det. Vi vil holde hånden under de borgere, som har mest brug for hjælp fra det fællesskab, som kommunen jo er.
Vi har kunnet rette op på Arbejdsmarkedsudvalgets budget, hvor vi gennem flere år har måttet konstatere, at vi har haft et strukturelt underskud.

Også det specialiserede voksenområde har fået tilført midler, der bringer budgettet i overensstemmelse med det serviceniveau, vi leverer til borgerne. Samtidig har vi afsat ekstra penge fra 2021 og frem til ældre- og handicapområdet for at løfte kvaliteten på området.

Hertil kommer, at vi indleder en dialog om demokratisk inddragelse på kommunens plejecentre.

Vi øger normeringen i dagtilbud for 0-6 årige børn. Vi ønsker at skabe endnu bedre rammer for pasningen af vores mindste børn. Vi ved, at der er minimumsnormeringer på vej fra Folketinget, men definitionerne er fortsat uklare på, hvordan man opgør normeringen – og det ser ud til, det kan risikeres, at vi ikke får den fornødne finansiering med i Frederikshavn Kommune. I budgettet har vi derfor taget konsekvensen og afsat ekstra midler.

På skoleområdet investerer vi i nye stole og inventar, ligesom vi har afsat ekstra budgetmidler til renovering af faglokaler, så vi kan løfte niveauet for eleverne i kommunens folkeskoler. Vi gennemfører over to år et økonomisk løft af skoleområdet som opfølgning på kvalitetsrapporten, der er udarbejdet for området.

Vi har afsat to puljer, en til reparationer af veje og en til reparationer og anlæg af nye cykelstier, så vi sikrer bedre muligheder for at komme rundt i vores kommune både for lokale borgere og for turister.
Vi gør noget aktivt for den grønne omstilling gennem klimainvesteringer og klimatiltag i 2021. Samtidigt har vi en målsætning om, at kommunens vognpark skal overgå til at være 0-emmisions køretøjer. Vi fortsætter arbejdet med at sikre øget biodiversitet. En indsats, som Park og Vej allerede har opnået gode resultater med.

Jeg har hermed nævnt nogle af de nye tiltag, vi har prioriteret i budgettet for 2021. Du har mulighed for at læse om de øvrige tiltag, der ligger i budget 2021, i budgetbøgerne og budgetforliget.

Vi er kommet rigtig godt i mål med budget 2021. Som borgmester er det en af mine opgaver at lytte og samle i budgetprocessen. Jeg er derfor rigtig glad for, at du nu som læser kan se, hvordan vi i et enigt byråd har besluttet at sætte både politisk og økonomisk retning for 2021.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen
Borgmester

I budgettet for 2021 er der samlet set balance mellem
kommunens indtægter og udgifter

I budgetaftalen for 2021 er der bl.a. prioriteret:

Kvalitetsløft – ældre- og handicapområdet

Der afsættes 5 mio. kr. til et permanent løft af området. Udvalget får selv mulighed for at prioritere de ekstra midler inden for ældre- og handicapområdet.

Øgede normeringer i daginstitutioner

Der afsættes et årligt beløb på 7,0 mio. kr. til at øge normeringen i dagtilbud for kommunens 0-6 årige. Der vil således allerede fra 2021 kunne ses en øget normering i kommunens dagpasning af førskolebørn.

Annullering af 1%-besparelse på Socialudvalget

Frederikshavn Kommune har gennem en årrække årligt reduceret sit budget til serviceudgifter med 1%, svarende til i alt 27 mio. kr. årligt. Allerede forud for budgetforliget var det besluttet at friholde Børne- og Ungdomsudvalget for deres andel på 8,8 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at friholde Socialudvalget for deres andel på 8,9 mio. kr. Udvalget har dermed 8,9 mio. kr. mere, end de ellers ville have haft.

”Plads til flere”

I budgettet for 2020 blev der afsat midler til at ansætte en medarbejder med det formål at skabe
jobs med reduceret timetal på de kommunale arbejdspladser målrettet borgere, som befinder sig langt
fra arbejdsmarkedet. Med budgetforliget for 2021 afsættesder nu også lønmidler til de områder i den kommunale organisation, hvor der kan oprettes disse jobs.

Løft af skoleområdet – kvalitets rapport

I forbindelse med skoleområdets arbejde med kvalitetsrapporten på området er der afsat 3,9 mio. kr. om året i 2021 og 2022. Hertil kommer, at der i 2021 er afsat anlægsmidler for 2,0 mio. kr. til faglokaler og 2,0 mio. kr. til stole og inventar.

Asfalt og cykelstier:

Der afsættes 5,0 mio. kr. til asfalt til Koktvedvej og Hånbækvej i Frederikshavn by. Herudover afsættes der 5,0 mio. kr. til opgradering og anlæg af nye cykelstier i kommunen.

Målsætningerne er overholdt

 • Overskud på ordinær drift 150 mio. kr.
 • Kassefinansieret anlæg 80,0 mio. kr.
 • Kassefinansieret anlæg 80,0 mio. kr.

Overskuddet på ordinær drift er på 201,5 mio. kr. Målsætningen er dermed overholdt.

Det kassefinansierede anlæg udgør 114,3 mio. kr. Anlægsmålsætningen anses som overholdt, da  overskuddet på ordinær drift er så stort, i forhold til målsætningen, at dette kan finansiere de yderligere
anlægsudgifter.

Med en gennemsnitlig likviditet ultimo november 2020 på 248,8 mio. kr. og en opsparing i budgettet på 3,0 mio. kr, så forventes målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr. overholdt i 2021.

 

Hvert år aftaler Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen de overordnede rammer for kommunernes økonomi.

Det er resultatet af disse forhandlinger, som lægger de overordnede rammer for kommunernes budgetter – herunder lofter over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter.

Budgetaftalens overordnede rammer:

 • Serviceudgifter
  Kommunerne må i alt anvende 267,2 mia. kr. på service i 2021.
  (I Frederikshavn Kommunes budget er indregnet 2.802,4 mio. kr.)

 • Anlæg
  Kommunerne må anvende 21,6 mia. på anlæg i 2021.
  (I Frederikshavn Kommunes budget er indregnet 156,1 mio. kr.)

Det er resultatet af budgetaftalen mellem KL og regeringen, som lægger de overordnede rammer for kommunernes budgetter – herunder lofter over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter. Aftalen for 2021 blev speciel af to årsager; COVID-19 og udligningsreformen. En stor del af forhandlingerne kom til at omhandle kompensation til kommunerne i forhold til merudgifter i 2020 vedrørende COVID-19. Virkningen af disse aftaler vedrører dels de kommunale udgifter i 2020, men betyder også øgede kommunale budgetter i 2021 på arbejdsmarkedsområdet.

Udligningsreformen i foråret 2020 betød at en række kommuner fik mere i udligning mens andre skulle aflevere mere til udligningssystemet. Dette betyder også, at en række af de særordninger, som tidligere
har skullet forhandles årligt nu er afskaffet/omlagt, så dette ikke længere var temaer i forhandlingerne.

På baggrund af aftalen udarbejder hver enkelt kommune sit eget budget, men da kommunerne risikerer økonomisk straf, hvis budgetterne ikke ligger inden for rammerne, så følger KL løbende op på, om kommunerne samlet set overholder rammen. Dette sker bl.a. ved at alle landets borgmestre samles og vurderer budgetsituationen og aftaler, hvordan hver enkelt kommune kan bidrage til den samlede aftaleoverholdelse.

De foreløbige optællinger viser, at det er lykkedes for kommunerne at overholde den samlede ramme for service- og anlægsudgifter. Der er således ikke udsigt til en sanktion for budgetterne på udgiftssiden i 2021. Det lykkedes imidlertid ikke for kommunerne at holde skatterne i ro, hvilket er et lovfæstet krav og dette udløser en sanktion fra staten. Samlet set stiger kommuneskatten på landsplan fra 24,95% i 2020 til 24,97% i 2021.

For 2021 har kommunerne ikke kunnet hæve grundskylds- eller dækningsafgiftspromiller på grund af overgangen til nyt ejendomsskattesystem. Kommunerne har dog kunnet sænke promillerne. Endvidere havde en række kommuner, som skulle bidrage mere til udligningen, fået mulighed for at sætte kommuneskatten op uden sanktioner.

21 kommuner har sat deres skatteprocenter/promiller ned, hvilke betyder en mindreindtægt på samlet 420
mio. kr., mens 15 kommuner har hævet skatteprocenten svarende til en merindtægt på i alt 593 mio. kr.

Samlet set stiger de kommunale skatter (som ikke var omfattet af frit lejde som følge af udligningsreformen) med 126 mio. kr., og det betyder en tilsvarende reduktion i det bloktilskud staten yder til kommunerne. I 2021 betales 75% af reduktionen af de kommuner, som har hævet skatten, mens de resterende 25% dækkes af alle kommuner.

For Frederikshavn Kommune betyder det, at der forventes en reduktion i kommunens indtægter i 2021 på 0,3 mio. kr. som følge af sanktioner på skatteområdet.

Driftsudgifter fordelt på udvalg

Diagrammet viser fordelingen af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på 4,2 mia. kr. på udvalgsniveau.
Hvert udvalg har én driftsbevilling.

Den procentvise fordeling

Arbejdsmarkedsudvalget: 28 %
Børne- og Ungdomsudvalget: 21 %
Kultur- og Fritidsudvalget: 5 %
Socialudvalget: 22 %
Sundhedsudvalget: 10%
Teknisk Udvalg: 1 %
Økonomiudvalget: 12%
Pulje til reservation af servicerammen: 1 %

 

Driftsudgifter fordelt på hovedområder

Den største andel af kommunens driftsudgifter anvendes til serviceudgifter. Serviceudgifterne er de driftsudgifter, som betaler for de store serviceområder som skoler, daginstitutioner, ældrepleje osv.

Der er med andre ord tale om de driftsudgifter kommunerne har i forbindelse med at levere serviceydelser til borgerne.

Fordelingen mellem hovedområderne er:
(alle beløb i 1.000 kr.) 

Serviceudgifter: 2.802.426 kr.
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: 261.031 kr.
Driftsudgifter til ældreboliger: 6.990 kr.
Overførsler (fra 2021 inkl. forsikrede ledige): 1.173.209 kr.
Takstfinansieret: 2.522 kr. 

Frederikshavn Kommune har løbende påpeget, at de økonomiske vilkår – og dermed kommunernes tilbud til borgerne - var for forskellige i de danske kommuner.

Vi har gennem flere år arbejdet målrettet på at sikre en sund økonomi, så der var ”orden i eget hus”. Og på trods af svære vilkår er vi lykkedes med at stabilisere økonomien. I samme periode er forskellene mellem kommunernes økonomiske vilkår blevet tydeligere og tydeligere. Reformen af det kommunale udligningssystem var tiltrængt.

Kommunal udligning er både kompliceret og ugennemskueligt for de fleste. Den korte version er, at udligningen skal bidrage til, at det kommunale serviceniveau skal være nogenlunde ens i alle Danmarks kommuner ved den samme kommunale skatteprocent. Dermed sikres det, at borgerne oplever den samme velfærd i fx skoler, dagsinstitutioner og ældrepleje i alle landets kommuner under forudsætning af, at den kommunale skatteprocent er den samme.

Der har gennem flere år været arbejdet mod at ændre udligningen i Danmark for at sikre dette hensyn om mere lige vilkår i alle landets kommuner. I foråret 2020 faldt en reform af det kommunale udligningssystem endelig på plads.
For Frederikshavn Kommune har udligningsreformen betydet nye økonomiske muligheder, men frem for alt større økonomisk sikkerhed og stabilitet om kommunens indtægter. Fremover vil det være en langt mindre del af indtægterne end tidligere, hvor kommunen er afhængig af at ansøge om og få tildelt særlige tilskud.

Selvom udligningsreformen betyder nye muligheder, så løser den ikke alle problemer. Kommunens indtægter fra skatter og tilskud/udligning er fortsat afhængige af kommunens indbyggertal, som er vigende. Et faldende indbyggertal betyder år for år lavere indtægter. Det betyder, at der også i de kommende år vil være behov for at justere udgifterne i forhold til de faldende indtægter.

Anlægsbudgettet fordelt på politiske udvalg

Økonomiudvalget: 45,648 mio. kr. - heraf lånefinansieres 1.121 mio. kr.
Socialudvalget: 0,344 mio. kr. 
Børne- og Ungdomsudvalget: 8,038 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget: 3,343 mio. kr.
Teknisk Udvalg: 91,684 mio. kr. - heraf er 22,672 mio. kr. lånefinansieret
Plan- og Miljøudvalget: 1,106 mio. kr.

De 5 største anlægsprojekter

Vedligeholdelse af veje og cykelstier: 45,592 mio. kr.
Sæby Havn: 33,136 mio. kr. (samlet budget i alt 63,2 mio. kr.)
Bygningsvedligeholdelse: 19,255 mio. kr.
Energibyen, projektudvikling: 5,924 mio. kr.
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse: 4,612 mio. kr.

Fordeling af indtægter

Kommunens indtægter på 4,4 mia. kr. består af skatter (kommuneskat, grundskyld, selskabsskatter,  dækningsafgifter (på offentlige ejendomme), dødsboskat, forskerskat og tilskuds- og udligningsmidler fra staten.

Den største selvstændige indtægtskilde for Frederikshavn Kommune er indkomstskatten, mens  selskabsskatter, dækningsafgifter på offentlige ejendomme dødsboskatten og forskerskat hver udgør under 1% af de samlede indtægter.

Tilskud og udligning: 1.556.730.000 kr.

Kommuneskat: 2.550.498.000 kr.

Selskabsskatter: 37.159.000 kr.

Dødsboskat: 536.000 kr.

Forskerskat: 300.000 kr.

Grundskyld: 259.258.000 kr.

Dækningsafgifter: 3.994.000 kr.

Udvikling i kommunens langfristede lånegæld ultimo året (1.000 kr.)


Korrigeret budget 2020: 1.069.860
2021: 1.032.412
Overslagsår 2022: 987.519
Overslagsår 2023: 943.288
Overslagsår2024: 943.288

 

Befolkningstal opgjort pr. 1. januar. 2017-2020 er faktiske tal mens 2021-2024 er en prognose.
Kilde www.dst.dk

2017: 60.356
2018: 60.140
2019: 59.987
2020: 59.654
2021: 59.764

Aldersfordeling i befolkningsprognose for 2021

0-2 år: 1.520
3-5 år: 1.600
6-16 år: 6.593
17-24 år: 4.445
25-64 år: 29.377
65-84 år: 14.454
85+: 1.775

Udviklingen i aldersfordelingen fra 2017-2020 og prognose frem til 2024

0-2 år

2017: 1.499
2018: 1.519
2019: 1.539
2020: 1.573
2021: 1.520
2022: 1.452
2023: 1.470
2024: 1.477

3-5 år

2017: 1.536
2018: 1.534
2019: 1.527
2020: 1.584
2021: 1.600
2022: 1.619
2023: 1.567
2024: 1.553

6-16 år

2016: 7.161
2017: 7.069
2018: 6.928
2019: 6.825
2020: 6.710
2021: 6.593
2022: 6.498
2023: 6.428
2024:

17-24 år

2016: 5.029
2017: 4.997
2018: 4.880
2019: 4.692
2020: 4.552
2021: 4.445
2022: 4.328
2023: 4.307
2024: 4.308

25-64 år

2016: 30.157
2017: 30.121
2018: 29.915
2019: 29.742
2020: 29.386
2021: 29.377
2022: 28.988
2023: 28.732
2024: 28.538

65-84 år

2016: 13.253
2017: 13.483
2018: 13.700
2019: 13.962
2020: 14.201
2021:
2022:
2023:
2024:

85+ 

2016: 1.618
2017: 1.651
2018: 1.664
2019: 1.700
2020: 1.736
2021:
2022:
2023:
2024:

Total

2017: 60.356
2018: 60.140
2019: 59.987
2020: 59.954
2021:
2022:
2023:
2024:

 

Plads til flere

Virksomhederne i vores kommune er i fremgang, og de har fortsat brug for flere hænder. Med indsatser som fx projekt Sommerjob er unge flyttet fra kontanthjælp over i fuldtidsjob eller uddannelse. Men flere borgere skal med.

Derfor investerer vi i en ny indsats: ”Plads til flere”, der er målrettet borgere på midlertidig forsørgelse. Vi opretter ”småjobs” på de kommunale arbejdspladser og giver dermed mennesker, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, chance for at begynde i job på et lavt timetal og en chance for at bidrage med det, de kan. 

Vi har brug for alle, og en lille arbejdsevne har også værdi. For nogen vil det åbne nye muligheder for job andre steder eller uddannelse.

Kommunen går forrest for at skabe plads til borgere ”på kanten” af arbejdsmarkedet

Det giver værdi at have et job; ikke kun målt som løn, men også menneskelig værdi. Man bliver en del af et fællesskab med kolleger, og man har noget at stå op til. Man ved, at der er nogen, der har brug for én og den indsats, man yder.

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne hjælpe nogen af de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, til også at få et aktivt arbejdsliv.

Vi vil gerne, at vi i hele samfundet er med til at løse den her opgave; både hos offentlige og private arbejdsgivere. Med budgettet for 2021 har vi nu sat lønmidler af til, at vi i kommunens egen organisation kan ansætte medarbejdere, som netop befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, så de kan få et job og få fodfæste.

Som kommune skal vi gå forrest og vise vejen. Det rummelige arbejdsmarked er ikke noget, vi bare skal tale om, det skal vi også selv være og vise vejen til. Vi har nu afsat midlerne til at gøre en indsats, så håber vi, at det vil være et eksempel, der også smitter af hos de private arbejdsgivere.

 

Forud for budgetforliget foretages en lang række ændringer i budgettet i forbindelse med Økonomiudvalgets og fagudvalgenes arbejde med budgettet.

Frederikshavn Kommune har de seneste år foretaget en årlig budgetreduktion på 1% af kommunens serviceudgifter, svarende til ca. 27,0 mio. kr.

Der bliver imidlertid også tilført budgettet nye midler hvert år.

I 2021-budgettet er der bl.a. sket følgende ændringer i budgetprocessen

Regulering for pris- og lønstigninger på drift og anlæg: 55,5 mio. kr. 

Børne- og Ungdomsudvalget friholdt for 1%-besparelse: 8,8 mio. kr

Budgetløft til Center for Familie: 10 mio. kr

Demografiregulering: -2,0 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget - overførselsudgifter: 30,0 mio. kr.

Specialiserede socialområde (voksne): 10,0 mio. kr.

Pris- lønreguleringen sikrer, at hvert enkelt budgetbeløb i kommunen forøges med de forventede stigninger i priser og lønninger. Pris- og lønreguleringen sikrer på den måde, at budgetterne i den kommunale organisation bevarer deres købekraft. Det er en politisk beslutning og prioritering i Frederikshavn Kommune, at alle budgetter reguleres med de forventede pris- og lønstigninger.

I forbindelse med udmelding af budgetrammerne for 2021 blev det besluttet, at Børne- og  Ungdomsudvalget – og dermed skole, børnepasning og familieområdet mv. – ikke skulle bidrage til 1%-besparelsen. Dermed blev der ført 8,8 mio. kr. tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget.

Center for Familie har oplevet et stigende pres på udgifterne og der er tidligere, i 2019, udarbejdet en handleplan for området. Det blev besluttet, i forbindelse med udmelding af budgetrammerne for 2021, at der skulle tilføres Center for Familie 10 mio. kr. i 2021 som et engangsbeløb.

Demografireguleringen betyder, at ældreområdet, skoleområdet, dagtilbudsområdet og  folkeoplysningsområdet får tilpasset deres budgetter alt efter om der forventes en stigning eller et fald i målgruppen for tilbuddene. Det betyder f.eks., at hvis der forventes flere 0-6 årige i Frederikshavn Kommune i 2021 end i 2020, så øges budgettet til dagtilbudsområdet med den gennemsnitlige variable udgift pr. 0-6 årig. Samlet set, for de fire områder, er budget 2021 mindsket med 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, lavere børnetal for skolebørn og antal børn i daginstitutioner betyder en nedregulering på disse områder. Til gengæld betyder et stigende antal ældre en forøgelse på ældreområdet. Der er stort set status quo på folkeoplysningsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget fik forøget sit budget med 30 mio. kr. for at rette op på det strukturelle  underskud, som gennem flere år har vist sig på udvalgets budgetområde. De midler, som staten tildeler Frederikshavn Kommune til overførselsområdet, har været for få, hvilket der nu rettes op på ved at tilføre udvalget 30 mio. kr.

Socialudvalget er tilført 10 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Området har igennem flere år haft stigende udgifter. Med budgetforøgelsen bringes budgettet op på et niveau, som svarer til det serviceniveau, som byrådet gerne vil levere på området.

Frederikhavn Kommune var Danmarks første klimakommune

Det har vi været siden 2007 – længe før, at ”klimakrise” var på alles læber.

Vi mente det dengang, og det gør vi stadig. Vi skal som kommune tænke grønt og bæredygtigt. Vi er glade for, at resten af Danmark og de øvrige danske kommuner nu også er med på vognen. I budgettet for 2021 prioriterer vi klimaindsatsen. Vi har igennem mange år målrettet energirenoveret og energioptimeret kommunens bygninger. Det nytter – og det kan oveni købet ”svare sig”, hvis man skal sige det på godt nordjysk.

Vi har i byrådet givet hinanden håndslag på, at vi skal have analyseret mulighederne for at kommunens vognpark kan overgå til 0-emmisions køretøjer. Man kan måske spørge; hvorfor ikke bare skifte bilerne ud? Men det er vigtigt, at de køretøjer, vi har, også kan fungere i den dagligdag, der er for kommunens medarbejdere. Vi skal være sikre på, at hjemmeplejen kan komme både ”ud og hjem” med den teknologi, der er til rådighed. Første skridt på vejen er, at vi får klarlagt vores behov, og så kan vi få undersøgt, hvad mulighederne er for at opfylde dem.

Flere steder i kommunen vil man kunne se, græs der ikke er slået, og at der står forskellige vilde blomster i det høje græs. Klima handler ikke kun CO2-udledning, det handler også om at sikre levesteder for alle arter. Et enigt byråd bakker med budgettet op om den indsats, som vores Park og Vej har ydet med at skabe mere biodiversitet i Frederikshavn Kommune. For sommerfugle og insekter er en tæt klippet græsplæne ikke det optimale levested. Ved at give plads for mere vild natur i vores parker, skove og kommunale arealer, skaber vi bedre levesteder for insekter, fugle og andre dyr og vi er med til at sikre arters overlevelse. Mange borgere giver udtryk for, at et bed eller græsareal med vilde markblomster er mindst ligeså smuk som en trimmet plæne.

Udligningsreformen giver os nye muligheder i Frederikshavn Kommune

Vi har igennem en årrække løbende reduceret vores serviceudgifter med 1 procent om året for at sikre, at vi ”levede som vi havde råd til”. Det fortsætter vi med, fordi vores indtægter falder år for år.

I 2021 har vi besluttet at aflyse denne reduktion på Socialudvalgets område. Det betyder, at udvalget undgår at skulle reducere serviceudgifter med 8,9 mio. kr.

Herudover har vi tilført 5 mio. kr. til Socialudvalget. Midler, som er målrettet et kvalitetsløft på ældre- og handicapområdet. Dermed har et samlet byråd prioriteret, at der skal anvendes flere penge på et af kerneområderne, som berører rigtig mange af kommunens borgere.

I 2021 tilfører vi 10 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Det gør vi for at tilpasse budgettet til de stigende udgifter, der er på området. Med tilførslen retter vi op på den ubalance, der har været i budgettet gennem flere år.

Vi har besluttet, at der i samarbejde mellem høringsparter, beboere, pårørende og Socialudvalget skal være en dialog om, hvordan der kan tilrettelægges en mere demokratisk inddragelse på kommunens plejecentre.

Bemærk, at minus er lig med indtægter, overskud og opsparing. Beløb i 1.000 kr.

Det skattefinansierede område

Skatter: -2.851.744
Generelle tilskud: -1.566.703
Driftsudgifter i alt: -1.566.703
Renter m.v.: 9.517


Resultat af ordinær driftsvirksomhed: -201.455
Anlæg - inkl. salgsindtægter: 150.163


Resultat af det skattefinansierede område: -51.292
Resultat af forsyningsområder: 190


Resultat i alt: -51.102
Optagne lån: -41.093
Afdrag på lån (langfristet gæld): 78.541
Øvrige balanceforskydninger: 10.692


Opsparing til kassen 2020: -2.962

Frederikshavn Kommune har målrettet arbejdet i retning af at sikre en stabil og fornuftig likviditet. I budgettet er der indregnet et forbrug på 45,8 mio. kr. af kassen i 2020.

Kasseforbruget kan samlet betegnes som en række ”udskudte” forbrug fra tidligere år. Der er altså tale om penge, som er lagt i kassen i 2018 og 2019, og som nu anvendes i 2020.

Først og fremmest blev der i 2019 solgt aktier i HMN Gasnet P/S, hvoraf der skal afregnes en afgift til staten på 12,5 mio. kr. Afregningen af afgiften sker først i 2020. Så i 2019 blev den samlede salgssum lagt i kommunekassen, afregningen af afgiften bliver således et kassetræk i budget 2020.

I forbindelse med opgørelsen af regnskabet for 2018 blev det overførte mindre forbrug på Økonomiudvalgets område besluttet anvendt til at friholde Børne- og Ungdomsudvalget for deres 1%-besparelse i 2020. De uforbrugte penge ligger altså i kommunekassen og
bruges nu i 2020.

Herudover dækker kassetrækket også over, at der er udskudt en række anlægsprojekter fra 2019 til 2020. Det vil sige, at penge vi ikke har ”nået” at bruge i 2019 rykkes til 2020. Fordi pengene ikke er brugt i 2019, ligger de stadig i kommunekassen, og kan bruges i 2020.

Det er summen af disse tre ”udskudte” udgiftsposter, der er årsag til, at budgettet viser et kassetræk på 45,8 mio. kr. i 2020.

Udvalgte takster:

Børnepasning 0-2 år

Dagpleje heldagsplads - pr. måned: 2.919,00 kr.
Vuggestue heldagsplads - pr. måned: 3.196,00 kr. 

Børnepasning 3-5 år

Heldagsplads - pr. måned: 1.882,00 kr. 
Frokosttakst - pr. måned: 600,00 kr.

SFO I (0.-3. klasse)

Morgenplads - pr. måned: 515,00 kr.
Eftermiddagsplads - pr. måned: 1.460,00 kr.
Heldagsplads - pr. måned: 1.975,00 kr.
Aftenmodul - pr. måned: 528,00 kr.

SFO II (fra 4. klasse)

Morgenplads - pr. måned: 515,00 kr.
Eftermiddagsplads - pr. måned: 635,00 kr.
Heldagsplads - pr. måned: 1.150,00 kr.
Aftenmodul - pr. måned: 528,00 kr.

 

Øvrige takster

Frederikshavn Svømmehal

Børn: 32 kr.
Voksne: 56 kr.
Børn 10-turskort: 280 kr.
Voksne 10-turskort: 490 kr.

Renovation

Tømning hver uge:
Dagrenovation, 240 l minicontainer pr. år: 2.162,50 kr.
Dagrenovation, 400 l minicontainer pr. år: 3.125,00 kr.
Dagrenovation, 660 l minicontainer pr. år: 3.500,00 kr.

Se alle takster (pdf-format)

Normeringer i daginstitutionerne

Der har gennem længere tid været diskuteret meget om normeringer i daginstitutionerne, og der er fra Folketingets side besluttet, at kommunerne skal indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne i løbet af de kommende år.

Det er fortsat uklart, hvordan normeringerne skal opgøres. Ikke desto mindre, så har staten sendt penge ud til kommunerne for at sætte arbejdet i gang. I Frederikshavn Kommune slår pengene fra staten ikke til. Vi har derfor lokalt – i et enigt byråd – valgt at prioritere yderligere 7 mio. kr. om året til bedre normeringer i daginstitutionerne.

Børnenes trivsel og trygge hverdag i daginstitutionerne er en kommunal kerneopgave, og vi er rigtig glade for, at vi nu også har den økonomiske mulighed for at prioritere et så vigtigt område.

Vores veje er nogle af de største og dyreste anlæg, der er i kommunen. Forfalder de, bliver det for alvor dyrt. Derfor har vi også som kommune en opgave i at bevare værdien af kommunens veje og stier.

I budgettet er der afsat ekstra 5 mio. kr. til opgradering og anlæg af cykelstier, og vi har sat 5 mio. kr. af til asfalt på Koktvedvej og Hånbækvej i Frederikshavn.

I Frederikshavn Kommune tiltrækker vi hvert år rigtig mange turister, og vi vil også gerne være en attraktiv kommune at bosætte sig i. Der er brug for, at man kan komme fra A til B på en ordentlig, sikker og bæredygtig måde - gerne på cykel. Det er derfor rigtig positivt, at vi nu får mulighed for både nye og forbedrede cykelstier. På den måde hjælper vi også den grønne omstilling på vej ved at gøre det nemmere og skønnere at tage cyklen frem for bilen.

Kontakt

Leif Christensen
Afdelingsleder i Plan og Analyse
Center for Økonomi og Personale

Tlf: (+45) 98 45 86 14
lech@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.