Omplacering af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen