Hvis du skal sætte valgplakater op, er der fælles regler for hele landet

Krav til ophængning, placering med videre er beskrevet i vejloven.

Reglerne for opsætning af valgplakater (§ 84)

Opsætning af plakater kræver forudgående tilladelse ved den respektive vejbestyrelse. For kommunale veje
er det kommunen og for statslige veje er det Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet er vejmyndighed for hovedlandevej 438 gennem Frederikshavn og Skagen samt for Hjørringvej i Frederikshavn. Tilladelser til opsætning af plakater ved disse veje skal søges hos Vejcenter Nord, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst tlf. 72 44 20 00.

Nærværende retningslinjer gælder for opsætning af plakater på kommunale veje i Frederikshavn Kommune.

Størrelse og visuelle begrænsninger

Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 m2, og de skal være monteret på plader, som kan anbringes på lysmaster.

Plakaterne må ikke kunne forveksles med officielle færdselstavler. Plakaterne må ikke være belyste eller
være lysreflekterende.

Vejstrækninger

Plakaterne må opsættes på nedenstående veje i byerne Sæby, Frederikshavn og Skagen, jf. kortbilag (se PDF ovenfor):

Sæby: Ålborgvej, Frederikshavnsvej, Søndre Ringvej og Solsbækvej (syd for Søndre Ringvej)

Frederikshavn: Gærumvej, Koktvedvej, Søndergade (mellem Koktvedvej og Gærumvej), Rådhus Allé (fra
Europavej til Rimmensgade), Rimmensgade (vest for Rådhus Allé), Rimmens Allé, Niels
Juels Vej, Suderbovej, Knivholtvej og Vensysselvej

Skagen: Kattegatvej, Buttervej, Hans Baghs Vej, Vestre Strandvej, Skagavej og Højensvej

Kommunen kan også give tilladelse til at opsætte plakater på større veje i andre byer.

Opsætning

Plakaterne må opsættes i lysmaster. Der skal ved opsætning tages hensyn således at overfladebehandling
på masterne ikke beskadiges. Plakater ophænges med snor eller plastik materiale (strips) – under ingen
omstændigheder med metaltråd. Plakaterne skal fastgøres forsvarligt.

Plakaterne må aldrig monteres på vejinstallationer (teknikskabe, skilte osv.).

Plakaterne må ikke opsættes på eller i nærheden af officielle færdselstavler, så de dækker for tavlerne. Plakaterne må ikke opsættes indenfor en afstand af 20 meter fra signalregulerede kryds, rundkørsler og jernbaneoverskæringer, og de må aldrig være til gene for oversigtsforhold.

Plakaterne må ikke anbringes nærmere end 1 meter til færdselsarealerne. Plakaterne må ikke ophænges i
midterrabatten. Plakaterne skal være placeret i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakaten.

Plakaterne må ikke opsættes i nærheden af skoler, hvis kommunens Færdselssikkerhedsudvalg laver skolestartskampagne.

Tidspunkt for opsætning og nedtagning

Plakaterne må tidligst opsættes 14 dage før arrangementet og skal nedtages senest dagen efter arrangementet.

Alt opsat materiale skal fjernes, når plakaterne nedtages.

Tilladelse for opsætning af plakater

Ansøgning sendes til vejmyndighed@frederikshavn.dk eller sendes til

Frederikshavn Rådhus
Center for Teknik & Miljø - Vej
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om
- hvornår arrangementet vil finde sted
- hvornår plakaterne ønskes opsat
- hvor plakaterne ønskes opsat
- hvem der ejer plakaterne

Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til arrangementer i Frederikshavn Kommune.

Ansvar

Kommunen har ret til uden forudgående varsel at fjerne plakater på ejers regning, hvis de er til ulempe for
færdslen. Fjernede plakater kan afhentes ved kommunen i løbet af den første uge efter nedtagningen.

Plakater, der ikke er til ulempe for færdslen, men er opsat i strid med de gældende retningslinjer, kan forlanges fjernet.

Ejeren af plakaterne har det fulde ansvar for enhver skade på vejnettet og dets installationer samt over for
tredjemand som følge af plakaternes tilstedeværelse. Ejeren af plakaterne er pligtig at holde kommunen
skadesløs ved erstatningspådragende forhold, hvis kommunen ved en retssag eller på anden måde måtte
blive indblandet i en erstatningssag. Ejeren af plakaterne kan ikke rejse krav mod kommunen eller Forsyningen, hvis plakaterne skulle lide skade ved forefaldende vejarbejde eller arbejde ved masterne.
Der kan ikke påføres politi eller vejbestyrelse udgifter i forbindelse med opsætning, vedligeholdelse og fjernelse af plakaterne.

Plakater opsat uden tilladelse kan fjernes umiddelbart.

Retsgrundlag

Der henvises til:

Vejlovens § 102
Privatvejslovens § 66
Færdselslovens § 99
Naturbeskyttelseslovens § 21