Frikommune- forsøg

Forsøgstitel

Forsøg med iværksætteri for ledige dimittender.

Forsøgsperiode

1. juli 2017- 31. december 2021.

Forsøgsindhold

Jobcenter Frederikshavn ønsker med dette forsøg, at understøtte ledige dimittender, med en innovativ og perspektivrig iværksætteride, kan arbejde med denne, imens de modtager dagspenge. Derfor kan udvalgte dimittender i en periode på op til 26 uger fritages for deres rådighedsforpligtigelse mens de arbejder med deres forretningsplan. De vil i stedet for en MinPlan få en Min IværksætterPlan, og fokus i de opfølgende jobsamtaler i jobcentret vil være på, hvordan det går med forretningsideen. Endelig vil ledige, der udvælges til forsøget, allerede fra dag et kunne starte på et vejlednings-og opkvalificeringsforløb, der skal understøtte
dem i udviklingen af selvstændig virksomhed. 

Målgruppen er ledige dimittender på dagpenge omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel

§ 7 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017.

Forsøgsbeslutning

Deltagelse i forsøget er besluttet på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 og på mødet i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 12. september 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet).

Forsøgstitel

Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler.

Forsøgsperiode

1. juli 2017- 31. december 2021.

Forsøgsindhold

Jobcenter Frederikshavn vil med dette forsøg indføre et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages udgangspunkt i borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment. Rammen for forsøget er at kommunen har en formodning om, at samtaler kan virke endnu bedre og mere effektivt, hvis der skabes en større fleksibilitet omkring den måde de lovpligtige samtaler tilrettelægges. Derfor ønsker kommunerne at arbejde med et mere rummeligt samtalebegreb med udgangspunkt i borgerens situation og med fokus på motivation og empowerment. Det betyder ikke, at kommunen ønsker at afholde færre samtaler, men derimod ønsker at fastholde det gennemsnitlige niveau af samtaler for de forskellige målgrupper, men blot med større
fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene. 

Målgruppen er forsikrede ledige omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1, Jobparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,2, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,3 og Borgere i Ressourceforløb omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2,11.

Forsøgshjemmel

§§ 4-6 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1.juni 2017.

Forsøgsbeslutning

Deltagelse i forsøget er besluttet på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 og på mødet i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 12. september 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet).

Forsøgstitel

Fleksible rammer for uddannelse.

Forsøgsperiode

1. juli 2017- 31. december 2021

Forsøgsindhold

Jobcenter Frederikshavn vil med dette forsøg skabe mulighed for at bevilge mere end 6 ugers vejledning og opkvalificering i de første 26 ugers ledighed for så vidt angår ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til. På den måde kan kommunen afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne bringe den ledige i varig beskæftigelse. Dette giver mulighed for at bevillige grundforløb og dermed understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet. Derudover kan kommunen med forsøget bevilge studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til
dagpengemodtagere under 30 år til tilsvarende målgruppe, dvs. ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til.

Målgruppen for forsøget er forsikrede ledige omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2,1.

Forsøgshjemmel

§§ 9-10 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 603 af 1. juni 2017.

Forsøgsbeslutning

Deltagelse i forsøget er besluttet på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 og på mødet i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 12. september 2016, samt godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 01.06.2017 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet).

Forsøgstitel

Rehabiliteringsteams.

Forsøgsperiode

1. januar 2018- 31. december 2021.

Forsøgsindhold

Jobcenter Frederikshavn vil med dette forsøg være fritaget for at sager om første jobafklaringsforløb behandles på rehabiliteringsteams, når det vurderes, at der alene er behov for en beskæftigelsesrettet indsats. Derudover kan kommunerne med forsøget forelægge sager om vurdering af ressourceforløb, visitering til fleksjob eller tilkendelse af førtidspension uden at indhente lægeattest, hvis det vurderes at kommunen allerede har tilstrækkelig helbredsoplysninger, der kan danne grundlag for vurderingen på rehabiliteringsmøderne.

Forsøgshjemmel

§§ 13 og 14 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 1255 af 24/11/2017.

Forsøgsbeslutning

Deltagelse i forsøget er besluttet på et møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. april 2017, samt vedtaget af Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.

Forsøgstitel

Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet.

Forsøgsperiode

1. januar 2018- 31. december 2021

Forsøgsindhold

Jobcenter Frederikshavn vil med dette forsøg undlade at anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes læge til brug i den første opfølgningssamtale, hvis der allerede ligger tilstrækkelig helbredsoplysninger i sagen til brug for vurdering af den enkeltes muligheder for arbejde og eventuelle skånehensyn.

Forsøgshjemmel

§ 12 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 1255 af 24/11/2017.

Forsøgsbeslutning

Deltagelse i forsøget er besluttet på arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 04-12-2017, samt vedtaget af Beskæftigelsesministeren 24. november 2017.

Forsøgstitel

Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering i 12. måned indenfor 18. måneder

Forsøgsperiode

1. juli 2018- 31. december 2021.

Forsøgsindhold

Med forsøget ønsker kommunen at fravige kravet om forudgående ledighed inden ansættelse i et offentligt
job med løntilskud eller som jobrotationsvikar i både offentlige og private virksomheder. Formålet er, at
understøtte den enkelte borger i at få den bedst mulige tilknytning til potentielle arbejdsgivere igennem
brugen af offentlige løntilskud og jobrotation tidligt i ledighedsforløbet med henblik på hurtigst muligt at
komme i varig beskæftigelse.
Ved bevilling af et offentligt løntilskud inden borger har 26 ugers sammenlagt/sammenhængende ledighed
er det en betingelse, at personen

  1. har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en
    erhvervsuddannelse, som personen ikke har anvendt de sidste 5 år, og personen gerne vil tilbage til
    sit faglige område eller afprøve et nyt område,
  2. har skånehensyn, der bevirker, at personen vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, personen er uddannet til,
  3. er i risiko for langtidsledighed, vurderet på baggrund af det udfyldte forberedelsesskema på Jobnet, eller
  4. er omfattet af lovens § 2, nr. 1, og enten er dimittend eller har en forudgående periode på sygedagpenge eller med jobafklaringsforløb.

Forsøget gælder for følgende målgrupper:

Løntilskud:

1. Dagpengemodtagere (§ 2, nr. 1)
2. Jobparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 2)
3. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 3)
4. Sygemeldte (§ 2, nr. 5)
5. Selvforsørgende (§ 2, nr. 10)
6. Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 12)
7. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 13)

Jobrotationsvikariat:

1. Dagpengemodtagere (§ 2, nr. 1)
2. Jobparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 2)
3. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (§ 2, nr. 3)
4. Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (§ 2, nr. 12)

Forsøgshjemmel

Forsøget har hjemmel i følgende:
§§ 16 og 17 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529
af 23. maj 2018

Forsøgsbeslutning

Deltagelse i forsøget er besluttet på arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 09.10.2017 samt godkendt af
Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet).

Forsøgstitel

Forlængelse af ressourceforløbssag

Forsøgsperiode

1. juli 2018- 31. december 2021.

Forsøgsindhold

Med dette forsøg kan kommunen uden at forelægge sagen for kommunens rehabiliteringsteam forlænge et
ressourceforløb i op til 12 måneder af hensyn til borgernes muligheder for at gennemføre allerede
planlagte indsatser i ressourceforløbet. Det er en betingelse, at borgeren ønsker en forlængelse for
ressourceforløbet, og at kommunen forud for forlængelse vurderer, at borgeren ikke er i målgruppen for
fleksjob eller førtidspension.

Forsøgshjemmel

Forsøget har hjemmel i følgende:
§ 21 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23.
maj 2018.

Forsøgsbeslutning

Deltagelse i forsøget er besluttet på arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 09.10.2017 samt godkendt af
Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og
sygedagpengeområdet).

Forsøgstitel

Fritagelse for at indhente LÆ265 i visse sager om jobafklaring.

Forsøgsperiode

1. juli 2018- 31. december 2021.

Forsøgsindhold

Målet er, at antallet af LÆ 265 helbredserklæringer kan formindskes. Dermed kan sagsbehandlingstiden
afkortes i sager, der skal behandles på rehabiliteringsmødet til gavn for sygemeldte i Jobafklaringsforløb.
Overordnet set skal det være fagligt begrundede valg der skal afgøre, hvilke helbredsmæssig
dokumentation der kan belyse en borgers sag tilstrækkeligt. Nogle kommuner vil endvidere kunne opleve
en reduktion af udgifter til lægeattester uden at gå på kompromis med kvaliteten i beslutningsgrundlaget
og de praktiserende læger vil spare på ressourcerne til gavn for patienterne.
Formålet er at skabe et bedre flow i borgerens sag, hvor borgeren ikke unødigt skal til undersøgelse hos
egen læge, hvis der i forvejen er tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger til at kunne afdække
borgerens sundhedsmæssige tilstand, samt at praktiserende læger ikke skal bruge unødvendig tid på
lægeattestarbejde, hvilket er særligt vigtigt i områder med generel lægemangel.

Forsøgshjemmel

Forsøget har hjemmel i følgende: § 15 i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet nr. 529 af 23.
maj 2018.

Forsøgsbeslutning

Deltagelse i forsøget er besluttet på besluttet på arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 08.02.2018 samt
godkendt af Beskæftigelsesministeren d. 23.05.2018 (Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på
beskæftigelses- og sygedagpengeområdet).

Kontakt

Jobcenter Frederikshavn
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. (+45) 98 45 56 00

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.