Booking af lokaler i Maskinhallen, Arena Nord og i Manegen Sæby Kulturhus foregår også via Winkas. 

Har du spørgsmål til lokalerne, skal du kontakte:

Arena Nord og Maskinhallen
96 20 10 50
booking@arenanord.dk

Manegen Sæby Kulturhus
29 27 27 49
manegen@frederikshavn.dk

Vil du låne et lokale på Kappelborg i Skagen, skal du kontakte:

Kulturhus Kappelborg 
98 45 85 00

info@kappelborgskagen.dk 

Når du søger om lån af et offentligt lokale, sker fordelingen af lokalet efter denne rækkefølge:

1. Handicapaktiviteter
2. Aktiviteter for børn og unge
3. Folkeoplysende voksenundervisning
4. Aktiviteter for voksne

Det er derfor vigtigt, at du skriver hvor mange medlemmer/deltagere, du forventer, skal benytte lokalet.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at indfører en ny gebyrordning for de folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommunefor sæson 2019/2020.

Ordningen træder i kraft pr. 1. august 2019 og vil gælde alle folkeoplysende foreninger som benytter henholdsvis kommunale og selvejende haller. 

Du kan læse gebyrordningen i det nedenstående eller se den som pdf her.

Formål

Formålet med at introducere gebyrordningen er at få sidestillet de folkeoplysende foreningers egenbetaling ved brug af kommunale og selvejende haller og derved udligne de økonomiske forskelle, der har eksisteret igennem en årrække, når folkeoplysende foreninger har lånt kommunale lokaler. 

Lovgrundlag

Gebyrbegrebet knytter sig til folkeoplysningsloven.

Som udgangspunkt skal kommunale lokaler og anlæg stilles gratis til rådighed for folkeoplysende foreninger. I Folkeoplysningslovens § 22, stk. 4 fremgår det, at: Hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde yder supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningernes egne eller lejede private lokaler, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder idrætshaller.

Gebyrer

For at indtræde i gebyrordningen er det en forudsætning, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune. Foreninger der ikke er godkendt som Folkeoplysende forening kan søge om at blive godkendt via Frederikshavn Kommunes Fritidsportal.

Her kan man også læse om de regler og betingelser for at blive godkendt og lige ledes finde oplysninger om Folkeoplysningsordningen og Tilskudsguiden. 

Se portalen her

Gebyrordningen fungere ved at godkendte foreninger, der anvender kommunale og eller selvejende haller, skal betale et halvårligt gebyr til Frederikshavn Kommune. Gebyrets størrelse fastsættes hvert år i forbindelse med godkendelse af taksterne på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Gebyrets størrelse fremskrives, som udgangspunkt KLs budgetvejledningsskrivelse. 

Kultur- og Fritidsudvalget har i en indkøringsperiode valgt at fastsætte følgende takster i en 3-årig periode for folkeoplysende foreningers brug af offentlige og selvejende haller.

Gebyr for lån af lokaler i offentlige og selvejende haller

     

Lokaletyper:

Sæson 2019/2020

Sæson 2020/2021

Sæson 2021/2022

Svømme-, idræts-og skøjtehaller

65,98 kr. pr. time

67,57 kr. pr. time

69,19 kr. pr. time

Svømmesal, sportsaulaer

32,99 kr. pr. time

33,79 kr. pr. time

34,60 kr. pr. time

Kultur- og borgerhuse (pr. særskilt rum)

32,99 kr. pr. time

33,79 kr. pr. time

34,60 kr. pr. time

Gymnastiksale og faglokaler

22 kr. pr. time

22,52 kr. pr. time

23,06 kr. pt. time

Klasseværelser

16,5 kr. pr. time

16,89 kr. pr. time

17,30 kr. pr. time

Herefter fastsættes gebyret årligt via det takstblad, som Kultur- og Fritidsudvalget årligt godkender. 

Det skal understreges, at gebyrudgifter ikke kan medtages i tilskudsindberetningen under lokaletilskud. 

Timefordeling

Folkeoplysende foreninger ansøger om lån af lokaler i kommunale og selvejende haller enten via Fritidsportalen eller via kontakt til den selvejende institution.

Du finder Fritidsportalen her

Fordeling af timer i selvejende institutioner foregår i samarbejde mellem brugerne og den selvejende institution efter folkeoplysningslovens bestemmelser og med Folkeoplysningsudvalget som klageinstans.

Alle selvejende haller, som modtager driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget skal anvende Fritidsportalen, hvor alle folkeoplysende foreningers forbrug af timer registreres. Dette skal sikre synlighed af eventuel ledig haltid for alle borgere og sørge for, at kommunen er opdateret på antallet af timer, når der skal sendes gebyropkrævninger til foreningerne.

Alle selvejende haller kompenseres for den mistede lejeindtægt fra tidligere udlejning til de folkeoplysende foreninger svarende til gældende regulering af satser i henhold til folkeoplysningsloven. 

De selvejende haller fastsætter selv prisen for timeudlejning for andre brugere end de godkendte folkeoplysende foreninger. På Fritidsportalen findes en opdateret liste over alle godkendte folkeoplysende foreninger, der kan booke lokaler til den til en hver tid fastsatte gebyrtakst.

Foreninger, der anvende kommunale lokaler, ansøger via Fritidsportalen.

Ønsker I at låne lokaler til overnatning på skoler i forbindelse med større arrangementer, er det muligt at låne lokaler til overnatning.

Læs mere på Frederikshavn Kommune Fritidsportal

Kontakt

Fritid og Folkeoplysning

Generelle spørgsmål: fritid@frederikshavn.dk
Ansøgning om tilskud: tilskud@frederikshavn.dk
Spørgsmål om booking af lokaler: fritid@frederikshavn.dk

Tlf. (+45) 98 45 50 00

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.