Hvad er Familiestuen?

Familiestuen er et frivilligt tilbud til jer med børn i alderen 3-6 år, som ikke trives i børnehaven. Familiestuen samarbejder med jer og med børnehaven om at hjælpe jeres barn til bedre trivsel i børnehaven. Vi har Familiestuer i både Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Hvem kan komme i Familiestuen?

Familiestuen er for børn, der eksempelvis er urolige eller som har svært ved at begå sig i fællesskaber. Det kan være, at barnet forstyrrer de andre børn, eller at barnet har svært ved at koncentrere sig, svært ved at følge regler og svært ved at planlægge. Det kan også være det stille og indadvendte barn.

Tegn på, at jeres barn ikke trives i børnehaven

Hvis barnet ikke trives, kan det komme til udtryk på forskellige måder. 
Det kan for eksempel være, at barnet har svært ved at: 

 • lade de voksne bestemme og indordne sig under regler og normer.
 • være med og blive i de aktiviteter, der er i børnehaven.
 • sidde stille og koncentrere sig i forskellige situationer.
 • være sammen med de andre børn og indgå venskaber.

Måske oplever I, at:

 • jeres barn nemt mister modet, bliver frustreret eller vred.
 • jeres barn ikke vil gøre, hvad I beder om.
 • I føler, I skælder meget ud.
 • jeres barn har svært ved at lære og være sammen med sine kammerater.

Vi kan hjælpe, hvis I er klar til at skabe forandringer sammen med jeres barn.

Hvordan fungerer det?

Vi mødes i Familiestuen. Sammen med jer og barnets pædagog i børnehaven finder vi i fællesskab nogle mål, som barnet skal træne i børnehaven. I hverdagen er det pædagogen, der hjælper barnet med at nå de fastsatte mål. Et forløb i Familiestuen varer cirka 12 uger. I kommer i Familiestuen to halve dage om ugen. Der er plads til 4-8 familier af gangen.

Hvordan får I en plads i Familiestuen?

Hvis I mener, at Familiestuen kan være en støtte for jeres barn, skal I kontakte en pædagog i barnets børnehave. Pædagogen vil herefter tage en snak med jer om, hvilke udfordringer, I oplever, at jeres barn har, og hvilke muligheder der for at komme i Familiestuen med jeres barn. 
Det er den pædagog, der er tilknyttet barnet, som vil henvise jer til Familiestuen og sørge for en plads til barnet.

Hvor er Familiestuerne?

Frederikshavn
Markedsvej 46,
9900 Frederikshavn
Åbningstid: Tirsdag og torsdag 

Tlf. (+45) 29 48 63 37
mail: familiestuen@frederikshavn.dk

Skagen
Cronborgvej 20 
9990 Skagen
Åbningstid: Mandag og onsdag

Tlf. (+45) 40 24 28 09
mail: fyrtaarnet-familiestue@frederikshavn.dk

Sæby
Sættravej 6
9300 Sæby
Åbningstid: Mandag og onsdag 

Tlf. (+46) 61 24 69 51
mail: familiestuen-saeby@frederikshavn.dk

Hvad er Familieklassen?

Familieklassen er et tilbud til elever i Frederikshavn Kommune, hvor vi samarbejder med familien om at øge barnets trivsel. Et forløb i Familieklassen strækker sig over 12-15 uger, og vi mødes to gange om ugen.

Mandag: 9.00-11.15
Onsdag: 10.30-13.30

Hvilke børn og familier kan deltage?

Familieklassen henvender sig til alle skoleelever, der ikke udnytter deres potentiale i skolen.

Det kan eksempelvis være:

 • Elever, der er stille og generte
 • Elever, der har svært ved at organisere og planlægge
 • Elever, der møder udfordringer i gruppen og derfor kan have svært ved at koncentrere sig i timerne
 • Andre problemstillinger

Formålet med Familieklassen

 • At barnet kommer i bedre trivsel
 • At give forældre mulighed for at hjælpe/støtte deres barn
 • At støtte forældre i at skabe forandringer i familien

Hvordan fungerer Familieklasserne?

I familieklassen er du og dit barn sammen med op til syv andre børn og deres familier. I samarbejder omkring skolearbejde og andre aktiviteter sammen med de andre familier. Derudover evalueres skoleugen med udgangspunkt i dit barns mål.

Hvor finder jeg Familieklassen?

Familieklassetilbuddet er mobilt. 
Det betyder, at de enkelte forløb vil blive placeret forskellige steder i kommunen alt efter behov.

Henvendelser omkring forløbene samt tilmelding kan ske til Julie Marie Svendsen på jusv@frederikshavn.dk eller ved kontakt til Heldagsskolen på tlf.: 98 45 69 71

Hvad er Familiehuset?

Familiehuset er for familier med børn under 18 år, som oplever problemer eller udfordringer i familien.

Hvem kan komme i Familiehuset?

I kan få støtte i Familiehuset, hvis jeres familie befinder sig i en fastlåst situation, hvor uhensigtsmæssige mønstre gentager sig. Familieproblemer er forskellige. Det vigtigste er, at I selv gerne vil have hjælp til at håndtere jeres udfordringer.

For at kunne deltage i familiebehandling, er det vigtigt, at ingen i familien er aktiv misbruger af alkohol eller euforiserende stoffer. I sådanne situationer kan vi aftale et sideløbende behandlingsforløb samtidig med at Familiehuset støtter familien.

Kontakt en medarbejder i Familiehuset

Skansen er for familier med børn i alderen 0-14 år, hvor der er behov for en særlig indsats.

Hvem kan komme i Skansen? 

Jeres barn kan komme i Skansen, hvis jeres socialrådgiver i Familieafdelingen visiterer barnet til et forløb. I skal være indstillet på et tæt samarbejde med barnets skole og daginstitution, socialrådgiveren og andre vigtige personer i familiens liv. Vi vil støtte jer i at finde familiens ressourcer og i at finde nye veje til at kunne tage ansvaret for barnets og jeres families trivsel og udvikling.  

Vi arbejder både i hjemmet hos jer, i Skansens hus og i nærområdet. Skiftevis kan det involvere hele jeres familie, barnet eller jer forældre alene, alt efter hvad der er behov for.

Hvem skal I kontakte?

Kontakt jeres familierådgiver for en samtale. Hvis I ikke har en familierådgiver, så kontakt Center for Familie

 

Har du eller nogen i din nære familie et alkoholproblem, kan I bruge Familieorienteret alkoholrådgivning. Her kan I få anonym rådgivning i forhold til jeres situation.

Når alkohol styrer for meget i en familie, påvirker det alle i familien.
I Familieorienteret Alkoholrådgivning har du mulighed for at få op til tre anonyme samtaler om, hvordan du/din familie tackler netop jeres situation.

Rådgivningen er for alle, som lever med alkoholproblemer tæt inde på livet. Det kan eksempelvis være for dig, der:

 • oplever et alkoholproblem i din familie.
 • har forældre eller en partner, som drikker for meget.
 • har brug for en snak om dit alkoholforbrug.

Alle kan komme ind og få en anonym snak med en sagkyndig rådgiver. 
Rådgivningen bliver bemandet af medarbejdere fra hhv. TUBA, Misbrugsudredningen og Familiehuset.

Rådgivningen har åben hver mandag kl. 16.00 - 18.00.

Adressen er:
Danmarksgade 16, 1. sal 
(TUBAs lokaler)
9900 Frederikshavn

Du kan også ringe og få rådgivning. Telefonen er ligeledes åben hver mandag kl. 16.00-18.00 på tlf. 40 31 66 17.

Om Familieorienteret Alkoholrådgivning 

Formålet med Familieorienteret Alkoholrådgivning er:

 • at du kan få anonym rådgivning og støttende samtaler ift. at håndtere familieliv og alkoholforbrug
 • at du kan få vejledning ift. hvilke mulige tilbud, der findes, og hvordan disse bedst understøtter din families behov.

Frederikshavn Kommune behandler din henvendelse om hjælp så hurtigt som muligt - her finde du sagsbehandlingsfristerne inden for de forskellige områder.

De anførte frister er maksimale sagsbehandlingstider fra vi har modtaget din henvendelse, mundtlig eller skriftlig, og til, at du kan forvente svar fra os. Det vil sige, at vi træffer en afgørelse inden for behandlingstiden, men selve etableringen af løsningen kan tage længere tid. 

I særlige situationer, eksempelvis ved særligt komplekse sager hvor der er skal hentes ekstern dokumentation, kan vi ikke altid overholde sagsbehandlingstiden. Hvis vi ikke kan give svar på din henvendelse til tiden, får du besked om grunden. Du vil også få at vide, hvornår du i stedet kan forvente at få svar. Det forudsættes, at borgeren medvirker til sagsbehandlingen efter nærmere aftale.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden for fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden for fire uger fra modtagelsen af din klage. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Hjemvises afgørelsen til fornyet behandling i kommunen, er der en sagsbehandlingsfrist på otte uger.

Aktindsigt

Du kan til enhver tid anmode om aktindsigt. Fra anmodningen er modtaget, har kommunen syv hverdage til at behandle den. I særligt omfangsrige sager kan der påregnes forlænget sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingsfrister for særlig støtte til børn og unge

Område Lovgrundlag Sagsbehandlingsfrist
Underretning, modtaget Serviceloven kapitel 27, SEL § 155 Kommunen forholder sig til underretningen inden for 24 timer.
Underretning, kvittering for modtagelse Serviceloven kapitel 27, SEL § 155 b Seks dage.
Børnefaglige Undersøgelse Servicelovens § 50 Op til fire måneder.
Handleplan Servicelovens § 140 (Servicelovens 52, stk. 1, nr. 1-9) Før afgørelse om foranstaltninger – maksimalt seks uger efter Børnefaglig Undersøgelse er udarbejdet.
Efterskole Servicelovens § 52a, stk. 1 nr. 1 Otte uger.
Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse Servicelovens § 52a, stk. 1 nr. 2 Fire uger.
Støttepersoner til forældre til anbragte børn Servicelovens § 54 Fire uger.
Samvær under anbringelse Servicelovens § 71 Fire uger.
Ændring af anbringelsessted Servicelovens § 69 Otte uger.
Anmodning om hjemgivelse ved frivillig anbringelse Servicelovens § 68 Syv hverdage.
Anmodning om hjemgivelse ved anbringelse uden samtykke Servicelovens § 68 Syv hverdage.

 

Sagsbehandlingsfrister for børn med funktionsnedsættelse

Område Lovgrundlag Sagsbehandlingsfrist
Merudgiftsydelse  Servicelovens § 41 Otte uger.
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Servicelovens § 42 Otte uger.
Ledsagerordning Servicelovens § 45 Otte uger.
Aflastning på grund af funktionsnedsættelse Servicelovens § 44, jf. § 84 Op til fire måneder

Hvis du har modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barn i hjemmet og sammen med ydelsen har modtaget pensionsbidrag, har pensionsbidraget måske været beregnet forkert, så der er indbetalt for lidt til din pensionsordning. Hvis du mener at være omfattet, kan du kontakte os, så vi kan undersøge din sag.

Sagen kort

Hvis du har modtaget dækning af tabt arbejdsfortjeneste og havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning i det seneste ansættelsesforhold før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste, skal der, sammen med udbetalingen af dækning for tabt arbejdsfortjeneste, indbetales et bidrag til pensionsordning svarende til 10% af den til enhver tid værende bruttoydelse. Indbetalingen kan dog ikke overstige det beløb i kroner og øre, som arbejdsgiveren indbetalte sammen med den sidste løn forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Der har været udstedt to principafgørelser i Ankestyrelsen om dette, og den nyeste betyder, at der evt. kan være borgere, der har modtaget for lidt i pensionsbidrag i forbindelse med sager om dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 

Eksempel

Hvis arbejdsgiveren indbetalte 2.000 kr. om måneden til pensionsordning og din månedlige bruttoydelse til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra starten udgjorde 20.000 kr. om måneden, betyder det, at du fortsat havde ret til et pensionsbidrag på 2.000 kr. Dette beløb skal ikke satsreguleres fordi de 2.000 kr. allerede udgør det maksimale beløb, der kan indbetales, svarende til 10% af bruttoydelsen.

Hvis arbejdsgiveren indbetalte 2.000 kr. om måneden til pensionsordning, men din bruttoydelse for dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra starten kun udgjorde 15.000 kr., havde du fra starten af perioden med tabt arbejdsfortjeneste ret til 1.500 kr. om måneden i pensionsbidrag. Ved senere satsregulering af ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste skulle pensionsbidraget reguleres tilsvarende. Reguleringen af pensionsbidraget ville fortsætte indtil ydelsen udgjorde 20.000 kr. om måneden og pensionsbidraget dermed 2.000 kr. om måneden.

På baggrund af de første anvisninger fra Ankestyrelsen fra en principafgørelse fra 2010 undlod Frederikshavn Kommune satsreguleringen af pensionsbidraget, selvom bidraget i vores eksempel ikke udgjorde eller oversteg 2000 kr. pr. md. Vi ”fastfrøs” derfor i vores eksempel pensionsbidraget på 1500 kr. pr. md.

I en ny principafgørelse, har Ankestyrelsen imidlertid præciseret, at pensionsbidraget skulle have været satsreguleret på samme måde som selve ydelsen, indtil pensionsbidraget i vores eksempel nåede op på 2.000 kr. om måneden.

Bemærk, at det i denne forbindelse kun er den arbejdsgiverbetalte del af pensionsbidraget, der er relevant. Dvs. at eget bidrag til pension ikke medregnes – heller ikke selvom det indbetaltes af arbejdsgiver.

Hvad skal jeg gøre

Hvis du stadig modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste, behøver du ikke at foretage dig noget. Vi gennemgår af os selv alle de løbende sager og retter pensionsindbetalingen, hvis der er indbetalt for lidt. På grund af forældelseslovens regler om forældelse kan vi dog kun regulere for de seneste 3 år regnet fra offentliggørelsen af Ankestyrelsens præciserende principafgørelse den 20.2.2018.

Hvis du har modtaget dækning af tabt arbejdsfortjeneste med pensionsindbetaling efter den 20.2.2015, men ikke gør det mere, kan vi derimod ikke umiddelbart finde din sag i vores systemer. Du skal derfor selv kontakte os, hvis du mener at være omfattet af personkredsen, der har penge til gode på grund af ”fastfrysningen” af pensionsbidraget. Vi vil så gennemgå din sag og rette indbetalingen for de seneste 3 år.

Forældelsesfristen er tre år. Derfor genberegner vi ikke sager, der er afsluttet før den 20.2.2015.

Yderligere information og/eller ønske om genbehandling af sag:

Kontakt Frederikshavn Kommune, Administrationen for Center for Familie på 98 45 50 00 eller på sikker post (skriv "CFA administration" i emnefeltet).

Bilag

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Så kan du måske få behandlet din sag på ny

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er
blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.

Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven. Social- og Indenrigsministeriet har den 6. februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning ved denne orienteringsskrivelse. Kommunen har pligt til at behandle de sager, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne, på ny.

Der er tale om sager, hvor man som forælder har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap. Her har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige
forældelsesfrist i loven på 3 år. Det gælder også selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl. Se pkt. 5.3 i
ministeriets orienteringsskrivelse.

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter serviceloven, kan du rette henvendelse til Frederikshavn Kommune, Administrationen for Center for Familie på tlf. 98 45 50 00 eller på sikker post (skriv "CFA Handicap-Visitation" i emnefeltet), som vil vurdere og behandle din sag på ny.

Kontakt

Center for Familie
Sæby Rådhus
Rådhusvej 1
9300 Sæby 

Sikkermail med NemID (for borgere)
Sikkermail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 92 60
Tlf. (+45) 24 87 55 91 (Underretning)

Åbningstider
Mandag og tirsdag kl. 8.00 - 15.00
Onsdag: lukket
Torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00
 
Ved akut hjælp til et barn udenfor åbningstiden ring til Politiet på 114

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.