Tilmeld dig jobcenter - meld dig ledig på jobnet

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du på den første dag, du er ledig, tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Har du ikke internetadgang, kan du henvende dig i dit lokale jobcenter eller a-kasse og få hjælp til at blive tilmeldt.

For at få udbetalt dagpenge fra din a-kasse, skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk

"Min side" på jobnet.dk

Når du er tilmeldt som ledig i jobcentret, har du fået et brugernavn og password til din egen personlige side ”Min side” på Jobnet.dk. Hvis du har meldt dig ledig på Jobnet, har du selv dannet disse koder. Har dit jobcenter meldt dig ledig, vil du få oplysningerne om dine koder tilsendt til din e-boks. Hvis du er fritaget for obligatorisk digital post, vil de blive sendt med brev til din folkeregisteradresse.
På "Min side" på jobnet.dk skal du oprette dit CV. Derudover skal du:

 • bekræfte at du er arbejdssøgende ved at tjekke jobforslag mindst hver 7. dag
 • registrere din jobsøgning i en joblog
 • melde dig rask efter sygdom
 • læse din ”Min Plan” med de aktiviteter mv., som du skal deltage i, mens du er ledig, og læse dine aftaler med jobcentret og med a-kassen.

Derudover er der forskellige muligheder for selvbetjening. Fx kan du afmelde dig, når du får arbejde, melde ferie eller melde dig syg, samt booke og ombooke samtaler med dit jobcenter.

Regler for at få arbejdsløshedsdagpenge

For at få arbejdsløshedsdagpenge, skal du:

 • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig
 • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
 • som lønmodtager have fået indberettet mindst 228.348 kr. som A- eller B-indkomst (2018) til indkomstregistret inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er beløbet 152.232 kr. (2018). Du kan dog højst medregne 19.029 kr. (2018), hvis du er fuldtidsforsikret, og 12.686 kr. (2018), hvis du er deltidsforsikret.  
 • hvis din dagpengeret er udløbet, og du skal genoptjene retten til dagpenge: Som lønmodtager skal du have fået indberettet mindst 1.924 løntimer  inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er timetallet 1.258 timer
 • som selvstændig erhvervsdrivende skal du have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger indenfor de sidste tre år.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.
 • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag.
 • have et fyldestgørende og godkendt CV senest to uger efter, du er tilmeldt som ledig i jobcentret.
Beskæftigelseskonto

De timer, som du får udbetalt løn for, efter du er begyndt at modtage dagpenge, vil blive registreret på en ”beskæftigelseskonto”. Din a-kasse registrerer timerne på grundlag af oplysninger om løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret. De registrerede timer kan benyttes til at forlænge din dagpengeperiode og/eller til at optjene et nyt beskæftigelseskrav. 

Hvor langt tid har jeg ret til dagpenge?

Du har ret til at få dagpenge i to år inden for tre år. Det er den såkaldte ’referenceperiode’. Dit dagpengeforbrug bliver opgjort i timer, og inden for tre-årsperioden har du samlet set ret til 3.848 timers dagpenge. De timer, som du har ret til dagpenge for, falder bort, hvis du ikke når at afvikle dem inden for referenceperioden. Referenceperioden på tre år kan forlænges, fx hvis du har været syg eller været på barsel.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om reglernes betydning for dig.

Forlængelse af din dagpengeperiode

Hvis din dagpengeperiode på to år er udløbet inden for tre år, har du ret til at forlænge dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som du har haft, siden du begyndte med at modtage dagpenge.
Hver arbejdstime forlænger din dagpengeperiode med to timer. De ekstra dagpengetimer skal du bruge inden for denne periode, der bliver opgjort som tre gange antallet af de timer, du har arbejdet. Du kan højst optjene 962 timer, som vil give dig ret til et 1.924 timers ekstra dagpenge inden for en periode på halvandet år.

Eksempel

Du har arbejdet 100 timer, inden din ordinære dagpengeperiode på to år er udløbet. Det giver dig ret til dagpenge i yderligere 200 timer. De 200 timer skal du afvikle inden for en periode på 300 timer. De 300 timer bliver omregnet til to måneder.  De 200 timer skal du afvikle inden for de to måneder – hvis de ikke er afviklet, falder de bort.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om reglernes betydning for dig. Du kan læse mere om det i disse pjecer:

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?

Dine dagpenge kan højst svare til 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs.  A-kassen beregner dine dagpenge på grundlag af de 12 måneder, hvor du havde den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet. Din indtægt opgøres som al din A- og B-indkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, som er indberettet til indkomstregistret i beregningsperioden. Dit eget pensionsbidrag og dit eget ATP-bidrag bliver regnet med i indtægten, hvis du er lønmodtager. Du kan dog højst modtage dagpenge med 18.633 kr. om måneden som fuldtidsforsikret (2018) og 12.422 kr. om måneden som deltidsforsikret (2018).

Hvis du er nyuddannet eller værnepligtig

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig med forsørgelsespligt kan du få dagpenge på 82 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 15.279 kr. pr. måned (2018). Som deltidsforsikret er det 10.186 kr. pr. måned (2018).

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig uden forsørgelsespligt kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 71,5 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 13.323 kr. pr. måned (2018). Som deltidsforsikret er det 8.882 kr. pr. måned (2018).

Hvis du er under 25 år, bliver dagpengesatsen i nogle tilfælde nedsat til 50 pct. af højeste dagpengesats. Du kan få mere at vide i din a-kasse.

Hvis du er under 25 år

Som ung under 25 år får du i visse tilfælde  dagpenge på 50 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 9.317 kr. pr. måned (2018). Det er som deltidsforsikret 6.211 kr. pr. måned (2018). Du kan få mere at vide i din a-kasse.

Hvis du er ledig og deltager i erhvervsuddannelse

Hvis du er ledig, og deltager du i et tilbud om en erhvervsuddannelse efter beskæftigelsesreglerne, modtager du dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 14.906 kr. pr. måned (2018). Det er som deltidsforsikret 9.938 kr. pr. måned (2018)

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Dagpenge er skattepligtige og bliver udbetalt bagud for én måned. Du skal udfylde et dagpengekort for hver måned, du skal have udbetalt dagpenge for.  Pengene overføres som udgangspunkt til din Nemkonto.

Karens

Når du modtager dagpenge, vil du som udgangspunkt få karens hver fjerde måned. Karens består i, at dine dagpenge bliver nedsat med værdien af én dagpengedag, dvs. med højst 860 kr. (2018).

Du kan imidlertid undgå karens, hvis du er i job i løbet af de fire måneder. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du have arbejdet i mindst 148 timer. Hvis du er deltidsforsikret skal du have arbejdet i mindst 97 timer. 

Afkortning af dagpengeperioden

Din dagpengeperiode afkortes med én måned, hvis du inden for de sidste otte år har modtaget dagpenge i fire år. Afkortningen sker i din nuværende dagpengeperiode. Hvis du har du har under én måned tilbage af din nuværende dagpengeperiode, sker afkortningen i en evt. efterfølgende ny dagpengeperiode. Hvis du efter udløbet af din nuværende dagpengeperiode har ret til en forlængelse af din dagpengeperiode, kan afkortningen også foretages i din forlængelsesperiode.

At miste dagpengeretten

Du skal lægge dit CV på Jobnet.dk. Hvis du ikke gør det senest to uger efter din registrering som arbejdssøgende, risikerer du at miste retten til arbejdsløshedsdagpenge.

Selvforskyldt ledig

Du er selvforskyldt ledig, hvis du fx:

 • uden gyldig grund opsiger dit arbejde
 • selv er skyld i afskedigelsen
 • uden gyldig grund afviser at tage et arbejde, der henvises af jobcenteret eller a-kassen, eller udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver.
 • uden gyldig grund afslår at være med til at udarbejde en jobplan, Min Plan eller afslår/afbryder et tilbud, der er givet efter en jobplan.
Gyldige grunde til at opsige arbejde eller afslå arbejde eller tilbud

Du kan sige dit arbejde op, afslå et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud uden at få karantæne, når du har en gyldig grund. Det kan fx være, når du opfylder en af betingelserne:

 • du har lægeattest på, at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af sygdom, og du har gjort rimelige forsøg på at få et andet arbejde på arbejdspladsen
 • du har ikke mulighed for at få passet børn, der kræver særlig pleje.

Du skal være opmærksom på, at selvom du har en gyldig grund, skal din a-kasse altid vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kontakt din a-kasse, inden du opsiger dit arbejde eller afslår et arbejde eller et tilbud mv. Så ved du, om det får konsekvenser for din dagpengeret.

Karantæne

Hvis du ikke har en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig, og du får en karantæne. Det betyder, at du mister dine dagpenge i tre uger.

Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på tre måneder.

Kontakt a-kassen på forhånd

Din a-kasse kan oplyse dig om konsekvenserne, hvis du afslår et arbejde eller et tilbud, eller hvis du siger op.

Afmelding til jobcenter

Du skal afmelde dig i dit jobcenter med det samme, hvis du som ledig kommer i arbejde og ikke skal modtage dagpenge længere.

Du kan afmelde dig via Jobnet.dk på ”Min Side” eller ved at kontakte dit lokale jobcenter.

Husk, at du skal logge ind på Jobnet.dk for at tilgå ”Min Side”.

AR 275 - Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Du skal udfylde denne attest, hvis du må afslå eller opsige et arbejde eller aktiveringstilbud på grund af – eller risiko for – helbredsmæssige problemer.