VVM-screening af vertikalt jordvarmeanlæg på adressen Solbakken 87, 9990 Skagen

02-01-2017

Frederikshavn Kommune har vurderet, at etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på adressen Solbakken 87 i Skagen ikke er omfattet af VVM-pligt efter bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø - se under "Kontakt". Oplys venligst sagsnr GEO-2016-04140 ved henvendelse. Selve afgørelsen med mere kan ses via nedenstående links.
 
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 
En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 2. februar 2017. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
 
Center for Teknik og Miljø
 

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Jacob Staufeldt
98 45 63 56