Tilladelse til vandindvinding på Katsigvej 50, Frederikshavn

18-05-2017

Frederikshavn kommune har d. 18. maj 2017 givet Rolf Hjerm Hansen tilladelse til indvinding af grundvand til husholdning og svineproduktion. Der er givet tilladelse til en indvindingsmængde på 8.000 m3/år.
 
Tilladelsen er truffet i henhold til § 20 i Lov om vandforsyning mv.
Der er fastsat et fredningsbælte med 5 meter radius omkring boringen i henhold til § 24 i Miljøbeskyttelsesloven.
 

Afgørelse om at tilladelsen ikke er VVM-pligtig

Der er samtidig truffet afgørelse om, at tilladelsen ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse. Denne afgørelse er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
 

Vil du vide mere

Du kan se tilladelsen og VVM-screeningen via nedenstående links:
 
 
Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr. GEO-2017-01237.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 15. juni 2017. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
 
Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Lone Overby
98 45 63 62