Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft på Rosengårdsvej 41, 9900 Frederikshavn

14-02-2017

Frederikshavn Kommune har meddelt tilladelse efter Vandløbslovens §§16 + 17, samt efter §9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27-06-2016 om vandløbsregulering og –restaurering mv. til rørlægning af øvre del af det private vandløb/grøft beliggende mellem matrikel nr. 3a, Den nordlige Del, Understed, tilhørende ejendommen beliggende Rosengårdsvej 41, 9900 Frederikshavn og 2b, Den nordlige Del, Understed, tilhørende ejendommen beliggende Understedvej 50, 9900 Frederikshavn.

 
Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM pligt i medfør af LOV nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Du kan se Tilladelsen til projektet her.

Du kan se VVM anmeldelsen her.

 

Vil du vide mere?

Kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø, på tlf. nr.: 9845 6391. Husk at oplyse sags nummer GEO-2017-00092.

 

Vil du klage over reguleringstilladelsen?

Berørte parter kan klage over afgørelsen efter vandløbsloven til bl.a. Natur- og Miljøklagenævnet senest den 15. marts 2017. Du kan læse mere i den vedlagte klagevejledning efter vandløbsloven.


 

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 15. marts 2017. Du kan læse mere i vedlagte klagevejledninger efter planloven.


 

Center for Teknik og Miljø


 
 
 
 
 

 Relaterede links