Tilladelse til etablering af regnvandsbassin i Hørby

08-06-2017

Frederikshavn Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbslovens § 17 til at føre et eksisterende rørlagt vandløb ind gennem et regnvandsbassin samt tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til at etablere et regnvandsbassin på matr. nr. 17a Den sydlige Del, Hørby beliggende Hyldevej 18, 9300 Sæby.

 

Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM pligt i medfør af bekendtgørelse nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Du kan se VVM anmeldelsen her.

Du kan se afgørelsen her med tilhørende tegning af bassinet. og kort med placering af bassinet​.

 

Vil du vide mere?

Kan du henvende dig til Center for Teknik og Miljø, på tlf. nr.: 9845 6326. Husk at oplyse sags nummer Geo-2017-00828.

 

Vil du klage over afgørelsen?

 

Berørte parter kan klage over afgørelsen efter vandløbsloven til bl.a. Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 6. juli 2017. Du kan læse mere i klagevejledning efter vandløbsloven her.

 

Afgørelsen efter planloven til etablering af regnvandsbassinet kan påklages til Planklagenævnet senest den 6. juli 2017. Du kan læse mere i klagevejledning efter planloven her.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 6 juli 2017.

 

Center for Teknik og Miljø