Tilladelse til etablering af prøveboring, Skovendevej 5, 9750 Østervrå

02-01-2017

​Frederikshavn kommune har d. 2. januar 2017 givet Tommy Pasieczny tilladelse til etablering af en prøveboring, samt renpumpning heraf. Boringen skal anvendes til indvinding af drikkevand samt vand til husdyr og etableres af hensyn til forsyningssikkerheden. Ejendommens eksisterende indvindingstilladelse ændres ikke.
 
Tilladelsen er truffet i henhold til § 20 i Lov om vandforsyning mv.
 

Afgørelse om at tilladelsen ikke er VVM-pligtig

Der er samtidig truffet afgørelse om at tilladelsen ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om planlægning.
 

Vil du vide mere

Du kan se selve tilladelsen og kommunens VVM-vurdering her:
 
 
Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø - se under "Kontakt". Oplys venligst sagsnr. GEO-2016-03630 ved henvendelse.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 31. januar 2017. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
 
Center for Teknik og Miljø

  

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Lone Overby
98 45 63 62