Tilladelse til etablering af boring samt indvinding af grundvand på Jørgen Brønlunds Vej 24, 9900 Frederikshavn

21-04-2017

Frederikshavn kommune har d. 21. april 2017 givet Frederikshavn Tennisklub tilladelse til etablering af vandforsyningsboring samt indvinding af grundvand til vanding af tennisbaner. Der er givet tilladelse til en indvindingsmængde på 5.000 m3/år.
 
Tilladelsen er truffet i henhold til § 21 og § 20 i Lov om vandforsyning mv.
Der er fastsat et fredningsbælte med 5 meter radius omkring boringen i henhold til § 24 i Miljøbeskyttelsesloven.
 

Afgørelse om, at tilladelsen ikke er VVM-pligtig

Der er samtidig truffet afgørelse om, at tilladelsen ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om planlægning.
 

Vil du vide mere

Du kan se selve tilladelsen, kommunens VVM-screening og ansøgers VVM-anmeldelse via nedenstående links:
 
 
Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr. GEO-2017-01787.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 19. maj 2017. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
 
Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Lone Overby
98 45 63 62