Rørlægning af grøft langs Hvidefyrvej i forbindelse med etablering af dobbeltsporet cykelsti

06-06-2017

​Frederikshavn Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbslovens § 17 samt efter § 9 i bekendtgørelse nr. 834 af den 27.06.2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v: Frederikshavn Kommune har fået tilladelse til og rørlægge grøft langs Hvidefyrvej i forbindelse med etablering af dobbeltsporet cykelsti. Projektet berøre matr. nr. 7000ab, Skagen Markjorder. Frederikshavn Kommune har ligeledes meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM pligt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, om miljøvurdering af planer og programmer of af konkrete projekter (VVM).
 

Vil du vide mere?

Du kan se tilladelsen og sagens øvrige dokumenter via nedenstående links.
 
Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø - se under "Kontakt". Oplys venligst sagsnr. GEO-2017-00454 ved henvendelse.
 

Vil du klage over afgørelsen? 

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 5. juli 2017.
 
Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Center for Teknik og Miljø

 

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Anna Kathrine Aaen Hansen
Send sikkert for borgere - via NemID
Send sikkert for virksomheder
Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 63 68