Miljøgodkendelse for husdyrproduktion på ejendommen Holtbjergvej 38, 9300 Sæby

19-04-2017

Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til en svineproduktion på Holtbjergvej 38, 9300 Sæby. Ansøgningen omhandler en ændring af produktionen fra i alt 186,86 DE (dyreenheder) bestående af 750 søer. 2000 smågrise (7,2-32 kg) og 265 slagtesvin (32-107 kg) til i alt 215,91 DE bestående af 950 søer med fravænning ved 7,4 kg. Udvidelsen sker inden for eksisterende bygningsmæssige rammer.
 
Det ansøgte er omfattet af krav om miljøgodkendelse efter § 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 

Har du bemærkninger eller vil du vide mere

Har du bemærkninger til det ansøgte projekt skal disse indsendes til kommunen senest den 5. maj 2017 (Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn – gerne via mail: tf@frederikshavn.dk). Ansøgningen og øvrigt materiale til sagens behandling kan ses hos Center for Teknik og Miljø.
 
Du er velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr GEO-2017-01386 ved henvendelse.

Du kan senest den 5. maj 2017 bede om at få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen, når dette foreligger.
 
Enhver, der berøres af afgørelsen, har ret til at kommentere udkastet til afgørelsen samt de oplysninger, der er indhentet til brug for afgørelsen. De, der anmoder om at få tilsendt udkastet til afgørelsen, vil få en frist på 6 uger til at kommentere udkastet.
 
Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Tinne Stougaard
98 45 63 72
 

 Relaterede links