Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Guldmajsgrøften i Skagen

06-01-2017

Frederikshavn Kommune har den 6. januar 2017 meddelt Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej, midlertidig tilladelse til udledning af grundvand i forbindelse med etablering af en regnvandssø.
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, § 17 i spildevandsbekendtgørelsen og Vandområdeplan 2015 – 2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
 

Vil du vide mere

Afgørelsen kan ses via nedenstående link. Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø - se under "Kontakt".
 
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber til midnat den 3. februar 2017. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
 
Center for Teknik og Miljø

Kontakt

Center for Teknik og Miljø
Birthe Sloth
98 45 63 53