Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg Rådhusparken i Frederikshavn

04-01-2017

 
Byrådet har den 19. december 2016 vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg.

Planerne er offentligt tilgængelige på Frederikshavn kommunes hjemmeside i perioden fra 4. januar 2017 til 1. februar 2017
 
De vedtagne planer omfatter Det Musiske Hus og rådhusparken i Frederikshavn. Det omfattede areal er afgrænset at Rådhus Allé, Parallelvej og rådhuspladsen.
 

Retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplaner og kommuneplantillæg indberettes til PlansystemDK: 

 

Klagemuligheder

Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om lokal-planens lovlighed, herunder dens tilvejebringelse. 
Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden i planen, og det er kun de, der har retlig interesse i planen, der kan klage.
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk
 Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
 
Når du klager skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
 
Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. til og med 1. februar 2017
 
Du kan finde yderligere oplysninger i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.

Ved henvendelse bedes du oplyse sags ID GEO-2016-01935.  
Alt henvendelse skal sendes skriftligt til tf@frederikshavn.dk eller Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn.  
 

Her kan du se planerne

Øverst i annoncen linkes der til lokalplanen og kommuneplantillægget.
 
Du kunne finde lokalplanen og kommuneplantillægget på Plansystem.dk eller i Frederikshavn Kommunes Digitale Kommuneplan: http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/kort/.
Lokalplanen og kommuneplantillægget kan desuden ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune.