Forslag til lokalplan SAE.B.01.21.01 og kommuneplantillæg nr. 15.34 Boliger på Rolykkevej i Sæby

12-04-2017

Frederikshavn Kommunes økonomiudvalg har den 22. marts 2017 vedtaget at fremlægge ovennævnte forslag til offentlig debat.

Planforslagene omfatter et område i den vestlige del af Sæby. Området afgrænses mod nordøst af Sæby å, mens det mod vest og syd grænser op til henholdsvis Rolykkevej og Sæbygårdvej,

Hvad skal planforslagene skabe mulighed for?

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe mulighed for at der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse indenfor lokalplanområdet. Der kan efter forslagene maksimalt opføres 15 boliger indenfor lokalplanområdet.

Du kan se planforslagene her:
 
 
Planforslagene kan desuden ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen, samt på bibliotekerne i Frederikshavn kommune.

Miljøvurdering

Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget og den planlagte anvendelse vurderes ikke, at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort, dvs. senest den 10. maj 2017 inden midnat.

Du kan finde oplysning om hvordan du klager i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.

 

Retsvirkninger af lokalplanforslaget/forslaget til kommuneplantillæg

Indtil lokalplanforslaget/forslaget til kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Offentlighedsperiode

Forslagene er fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 12. april 2017 til den 7. juni 2017 begge dage inkl. 

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til lokalplanforslaget eller mener, at forslaget bør ændres, skal disse sendes skriftligt til tf@frederikshavn.dk eller Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn.  Disse skal være kommunen i hænde senest den 7. juni 2017.
Vær opmærksom på, at hvis du sender dine bemærkninger med Postnord, som almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs.
Ved henvendelse bedes du oplyse sags ID: GEO-2015-21237.

Du kan finde yderligere oplysninger i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.​​

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Lars Enevoldsen
Tlf. 98 45 63 75
 Telefontid
​Mandag - onsdag 13.30 - 15.00
Torsdag​ 15.00 - 16.30​
Fredag​ 10.00 - 12.00​