Forslag til lokalplan FRE.B.15.17.01 og kommuneplantillæg nr. 15.36 - Boliger ved Ørnevejens Skole, Frederikshavn

09-05-2017

Frederikshavn Byråd har på møde den 26. april 2017 vedtaget at fremlægge planforslag for boliger ved Ørnevejens Skole, Frederikshavn til offentlig debat.

Planforslagene omfatter et areal på Ørnevej 1A i Frederikshavn, der er ca. 1,6 ha. og beliggende i byzone.
 

Hvad skal planforslagene skabe mulighed for?

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at omdanne det tidligere Ørnevejens Skole samt omkringliggende arealer til boliger. Planerne muliggør omdannelse af skolebygningen til 40 boliger og opførsel af 2 punkthuse på 5 etager med 20 boliger i hvert punkthus – i alt 80 boliger.

Ørnevejens Skole er en bevaringsværdig bygning, så i forslaget til lokalplan er det sikret, at bygningen ikke kan nedrives, og at ombygningen sker i respekt for skolens oprindelige arkitektur. Dog gives der mulighed for, at hver bolig kan få altan, som er visualiseret i planforslaget med 3 forskellige altanformer.

Som en del af planprocessen har sagen været fremlagt i foroffentlighedsfase i perioden fra den 19. oktober til den 2. november 2016.

Se planforslagene her


Planforslagene kan desuden ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt på bibliotekerne i Frederikshavn kommune.

Miljøvurdering

Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af planforslagene. Den planlagte anvendelse vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort, dvs. senest tirsdag den 6. juni 2017 inden midnat.

Du kan finde oplysning om, hvordan du klager i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.
 

Retsvirkninger af planforslagene

Indtil planforslagene er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Offentlighedsperiode

Planforslagene er fremlagt til offentlig debat i perioden fra tirsdag den 9. maj til tirsdag den 11. juli 2017, begge dage inkl.

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til planforslagene eller mener, at forslagene bør ændres, skal disse sendes skriftligt til tf@frederikshavn.dk​
eller Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn. Disse skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 11. juli 2017.
Vær opmærksom på, at hvis du sender dine bemærkninger med Postnord, som almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs
.
Ved henvendelse bedes du oplyse sags ID: GEO-2016-02780