Forslag til Lokalplan SKA.F.11.10.01 og kommuneplantillæg nr. 15.39 Hotel- og konferencecenter Hvide Klit.

14-06-2017

Frederikshavn Kommunes Byråd har den 31. maj 2017 vedtaget at fremlægge ovennævnte forslag til offentlig debat.

 
Til grund for planforslagene ligger bl.a. de synspunkter Plan- og Miljøudvalget modtog i foroffentlighedsfasen.
 
Planforslagene omfatter den gamle sundhedshøjskole på Hvide Klitvej i Ålbæk

 

Hvad skal planforslagene skabe mulighed for?

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe mulighed for, at den gamle sundhedshøjskolebygning og området omkring kan anvendes til hotel- og konferenceformål samt ferie- og fritidsaktiviteter. 

 

Du kan se planforslagene her:
 


 
Planforslagene kan desuden ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen, samt på bibliotekerne i Frederikshavn kommune.

 

Miljøvurdering

Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget og den planlagte anvendelse vurderes ikke, at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort, dvs. senest den 12. juli 2017 inden midnat.

Du kan finde oplysning om hvordan du klager i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.


Retsvirkninger af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget

Indtil lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
 

Offentlighedsperiode

Forslagene er fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 14. juni til den 9. august 2017 begge dage inkl. 

 

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til lokalplanforslaget eller mener, at forslaget bør ændres, skal disse sendes skriftligt til Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn.  Disse skal være kommunen i hænde senest den 9. august 2017.
Vær opmærksom på, at hvis du sender dine bemærkninger med Postnord, som almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs.
 
Ved henvendelse bedes du oplyse sags ID: GEO-2016-04249
 
Du kan finde yderligere oplysninger i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø​
Dennis Duy Hoang Ngo
Send sikkert for virksomheder
Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 63 74