Efterforskningsboring - Skifergas ved Dybvad


Frederikshavn Byråd har onsdag den 25. juni 2014 vedtaget nedenstående planer og VVM med miljørapport.
 
Planerne muliggør, at Total E&P Denmark sammen med Nordsøfonden (det danske stats olie- og gasselskab) kan etablere en boreplads med tilhørende nødvendige anlæg til en efterforskningsboring efter skifergas.
I forhold til de fremlagte forslag til planer er der tilføjet kort informativ tekst omkring radioaktivitet, drikkevand, grundvand og moniteringsboringer i VVM’en.
Desuden er kommuneplantillægget suppleret med information om gældende retningslinjer i området. Lokalplanen er tilføjet præciserende tekst omkring udledning til Ovnstrup Bæk.
 
Som supplement til plangrundlaget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planerne og beslutningen om at vedtage planen, samt det endelige overvågningsprogram.
 

Retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af planerne, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planerne.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen og kommuneplantillægget, inkl. VVM og miljørapport er indberettet til www.plansystemdk.dk.
 

Klagemuligheder

Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres tilvejebringelse. Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden i planerne. Det er kun de, der har retlig interesse i planerne, der kan klage.
Klage sendes Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn eller via mail: tf@frederikshavn.dk, senest 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. inden onsdag den 30. juli 2014. Kommunen videresender herved klagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver klagegebyr på 500,00 kr., der ved helt eller delvis medhold i klagen tilbagebetales.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse. 
 

Her kan du se planerne

Plangrundlaget samt den sammenfattende redegørelse findes udelukkende som digitale dokumenter og kan ses som pdf nederst i denne annonce.
Desuden har du mulighed for at se planerne på www i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Lene Morthensen
98 45 62 56
tf@frederikshavn.dk

Jette Brønnum 
98 45 63 59
tf@frederikshavn.dk