Dagligvarebutik Chr. X’s Vej 51

28-12-2016


Frederikshavn Byråd har den 19. december 2016 vedtaget at fremlægge ovennævnte planforslag til offentlig debat.
 
Lokalplanforslaget omfatter en række ejendomme på den sydlige side af Chr. X´s Vej: fra nr. 47 til og med nr. 59B. Idet forslaget til tillægget til Kommuneplanen omfatter en udvidelse af Skagens bymidte omfatter tillægget et større område: området syd for Chr. X´s Vej fra Nørreled til Sct. Clemens Vej.

I perioden fra d. 9. september til d. 23. september 2016 har der været afholdt en foroffentlighedsfase om udvidelse af Skagen bymidte. 
I den forbindelse offentliggjorde Frederikshavn Kommune et debatoplæg. Idéer og synspunkter, affødt af debatoplægget, er medgået ved byrådets beslutning om udarbejdelse af forslaget til lokalplan.
 

Hvilke muligheder giver planforslagene?

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for at nedrive eksisterende bygninger beliggende fra Chr. X´s Vej 47 til og med 59B. Der ønskes i stedet, at opføre en dagligvarebutik på op til 1500 m2 med tilhørende vareindlevering og parkeringsanlæg. Den gældende Kommuneplan skaber kun mulighed for at indrette en dagligvarebutik på 1000 m2 det pågældende sted. Derfor følges lokalplanen af forslag til tillæg nr. 15.12 til Kommuneplanen, hvor Skagens bymidte foreslås udvidet.
 

Miljøvurdering

Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget og den planlagte anvendelse vurderes ikke, at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen.
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID.
 
Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
 
Når du klager skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
 

Retsvirkninger af lokalplanforslaget

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
 

Offentlighedsperiode

Forslagene er fremlagt til offentlig debat i perioden fra
den 28. december 2016 til den 1. marts 2017 begge dage inkl.
 

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til planforslagene eller mener, at de bør ændres, skal bemærkninger og ændringsforslag sendes skriftligt til tf@frederikshavn.dk eller Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn.

Disse skal være Frederikshavn Kommunen i hænde 
senest den 1.marts 2017. 

Vær opmærksom på, at hvis du sender dine bemærkninger med Postnord, som et almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs.

Ved henvendelse bedes du oplyse sags ID: GEO-2016-21315
Ønsker du at være anonym, skal dette fremgå af din indsigelse.
 
Du kan finde yderligere oplysninger i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.

Planforslagene kan desuden ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen, samt på bibliotekerne i Frederikshavn kommune.
 

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Finn Rasmussen
98 45 62 19