Boliger ved Caspersvej, Frederikshavn

16-02-2017


Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg har den 8. februar 2017 vedtaget ovennævnte lokalplan/kommuneplantillæg. 
Planerne er offentligt tilgængelige på Frederikshavn kommunes hjemmeside i perioden fra den 16. februar til den 16. marts 2017.

De vedtagne planer omfatter ejendommen Rebslagerstien 6-8 i Frederikshavn.

Retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af planerne, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planerne. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplaner og kommuneplantillæg indberettes til PlansystemDK: https://erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk
 

Klagemuligheder

Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens tilvejebringelse. 
Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden i planen, og det er kun de, der har retlig interesse i planen, der kan klage.
 
Du klager via Klageportalen. 
Indgang til klageportalen finder du på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr (privatpersoner) og 1800 kr (virksomheder og organisationer) (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.​
 
Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. den 16. marts 2017 til midnat. 
 
Du kan finde yderligere oplysninger i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.

Ved henvendelse bedes du oplyse sags ID geo-2016-00338. Al henvendelse skal sendes skriftligt til tf@frederikshavn.dk​ eller Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn.  

Her kan du se planen

Øverst i annoncen linkes der til lokalplanen/kommuneplantillægget.
 
Efter høringen er udløbet, vil du kunne finde planforslaget/planforslagene på Plansystem.dk eller i Frederikshavn Kommunes Digitale Kommuneplan: http://frederikshavn-kp13.cowi.webh​ouse.dk/dk/kort/.​
Lokalplanforslaget/Kommuneplantillægget kan desuden ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune.