Afgørelse om husdyrhold på ejendommen Skarpholtvej 23, 9750 Østervrå

14-03-2017

Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om, at en ændring af dyreholdet på ejendommen Skarpholtvej 23, 9750 Østervrå ikke kræver yderligere miljøgodkendelse eller -tilladelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 
Ejendommen har hidtil været godkendt til en produktion på 5.280 smågrise (7,5 – 30 kg) og 5.280 slagtesvin (30 – 95 kg). Fremover kan ejendommen drives med en svineproduktion på 18.200 smågrise (7-31 kg) og 1.410 slagtesvin (31-110 kg). Omregnet til DE (dyreenheder) svarer det til en reduktion i dyreholdet fra 132,35 DE til fremover 122,99 DE. Ændringen i dyreholdets sammensætning sker indenfor ejendommens eksisterende bygningsmæssige rammer.
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 31 og § 38 i Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 55 i bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr GEO-2017-00919 ved henvendelse.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over miljøgodkendelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 11. april 2017. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Anne Marie Henriksen
98 45 62 72

Se afgørelsen her

 

 Relaterede links