Afgørelse om husdyrhold på ejendommen Røllenvej 28, 9300 Sæby

14-06-2017

Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af tre stålsiloer på ejendommen Røllenvej 28, 9300 Sæby, ikke kræver yderligere miljøgodkendelse eller -tilladelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Siloerne har en højde på 14,5 meter, en diameter på 3,4 meter og kan rumme 100 ton hver. Siloerne etableres i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 25 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Vil du vide mere

Selve afgørelsen kan ses via nedenstående link:


Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr GEO-2017-02070 ved henvendelse.

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over miljøgodkendelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat 12. juli 2017. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. 

Center for Teknik og Miljø​

Kontakt

Center for Teknik og Miljø - Miljø
​Anne Marie Henriksen
Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn
​Tlf. 98 45 62 72
 

 Relaterede links