Afgørelse om husdyrhold på ejendommen Knivholt Markvej 13, 9900 Frederikshavn

09-02-2017

Frederikshavn Kommune har meddelt miljøtilladelse til en husdyrproduktion på 25,0 DE (dyreenheder) bestående af 725 minktæver på ejendommen Knivholt markvej 13, 9900 Frederikshavn. Der er tale om en udvidelse fra 600 minktæver svarende til 20,69 DE. Udvidelsen sker indenfor ejendommens eksisterende bygningsmæssige rammer.
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr GEO-2016-03707 ved henvendelse.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over miljøgodkendelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 9. marts 2017. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Anne Marie Henriksen
98 45 62 72

Se afgørelsen her

 

 Relaterede links