Afgørelse om husdyrhold på ejendommen Holtetvej 16, 9300 Sæby

03-01-2017

​Frederikshavn Kommune har meddelt miljøtilladelse til en udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Holtetvej 16, 9300 Sæby fra 7,03 til fremover 32,47 DE (dyreenheder). Efter udvidelsen består dyreholdet af 25 ammekøer med tilhørende opdræt og tyrekalve. Udvidelsen sker indenfor ejendommens eksisterende bygninger.
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr GEO-2016-03831 ved henvendelse.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 31. januar 2017. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen

Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Anne Marie Henriksen
98 45 62 72

Se afgørelsen her

 

 Relaterede links