Afgørelse om husdyrhold på ejendommen Fæbrovej 5, 9330 Dronninglund

20-04-2017

Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om, at en udvidelse af dyreholdet, på ejendommen Fæbrovej 5, 9330 Dronninglund, ikke kræver yderligere miljøgodkendelse eller -tilladelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 
Svineproduktionen udvides fra 5.877 slagtesvin (35-108 kg) til fremover 6.377 slagtesvin (35-108 kg). Omregnet til DE (dyreenheder) svarer det til en udvidelse fra 149,89 til 162,64 DE. Udvidelsen sker indenfor ejendommens eksisterende rammer.
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 30, jf. § 36 i Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
 

Vil du vide mere

Afgørelsen kan ses via nedenstående link.
 
 
Du er også velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt”. Oplys venligst sagsnr GEO-2017-01345 ved henvendelse.
 

Vil du klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan finde Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber ved midnat den 20. april 2017. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Center for Teknik og Miljø

Kontakt

​Center for Teknik og Miljø
Anne Marie Henriksen
98 45 62 72
 

 Relaterede links