Åben-lav helårsbeboelse ved Sæby Strand - Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.B.02.07.01

15-02-2017

Link til Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.B.02.07.01​

Plan og Miljøudvalget har den 31. januar 2017 vedtaget ovennævnte lokalplan.

Planerne er offentligt tilgængelige på Frederikshavn kommunes hjemmeside i perioden fra den 15. februar til den 15. marts 2017.

Den vedtagne plan omfatter et areal af boligområdet på Strandkanten ved Sæby Strand.  
 

Retsvirkninger

Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplaner og kommuneplantillæg indberettes til PlansystemDK: www.erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk
 

Klagemuligheder

Ifølge Planloven kan der kun klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens tilvejebringelse. 
Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden i planen, og det er kun de, der har retlig interesse i planen, der kan klage.
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. til og med 15. marts 2017.
 
Du kan finde yderligere oplysninger i klagevejledningen, som du finder her på siden i højre kolonne.

Ved henvendelse bedes du oplyse sags ID GEO-2016-01048
Alt henvendelse skal sendes skriftligt til tf@frederikshavn.dk​ eller Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn.
 

Her kan du se planen

Øverst i annoncen linkes der til lokalplanen.
 
Efter høringen er udløbet, vil du kunne finde lokalplanen på Plansystem.dk eller i Frederikshavn Kommunes Digitale Kommuneplan: http://frederikshavn-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/kort/.
Lokalplanforslaget kan desuden ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø - Plan
Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
98 45 63 82